Home

Nasjonale føringer for kvalitet i helsetjenesten

NFKH er tverrfaglig, skal arbeide for å bedre kvaliteten i helsetjenesten og være en pådriver for innføring av forbedringskunnskap. Mye har endret seg siden NFKH ble etablert. Det er nå mange møteplasser for de som arbeider med kvalitetsforbedring både regionalt og nasjonalt, og kontinuerlig og systematisk kvalitetsforbedring skal være en naturlig del av helsetjenesten Personer med utviklingshemming omfattes av de alminnelige reglene i helse- og omsorgslovgivningen. På denne siden finner du lenker til sentrale lovverk og statlige føringer for helse- og omsorgsarbeid i kommunen og i spesialisthelsetjenesten Den nasjonale strategien for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten gir uttrykk for nasjonale sosial- og helsemyndigheters forventninger til hvordan kommunene og fylkeskommunene innretter sitt kvalitetsarbeid i årene fremover og representerer en invitasjon til et felles løft for kvaliteten i landets sosial- og helsetjenester Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 1 i helsetjenesten. 1235 av dem fikk medhold og fikk årlige stortingsmeldingene om kvalitet og pasientsikkerhet. Dette er også sentrale utfordringsområder som trekkes frem internasjonalt

NFK

1.1 Nasjonale føringer 5 2 Utvikle, revidere og publisere nasjonale kvalitetsindikatorer 7 2.1 Visjon og overordnet mål, Danne grunnlag for forskning rundt kvalitet i helsetjenesten Offentliggjøring av resultatene bidrar til åpenhet om helsetjenesten Hva er kvalitet? Den nasjonale strategien for kvalitetsforbedring (2005-2015) gir kvalitetsbegrepet et innhold som bygger på samfunnets føringer, lovverkets krav og faglige vurderinger/ perspektiv for å gi best mulig tjenester til brukerne. For sosial- og helsetjenesten innebærer god kvalitet at tjenestene: Er virkningsfulle Er trygge og sikr Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023 PDF. Powerpoint-presentasjon. Ledelse og kvalitetsforbedring - forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren PPTX. Kontakt oss. Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen.

Stadig flere initiativ, tiltak og reformer innenfor helsesektoren, både nasjonalt og internasjonalt, knyttes til begrepet kvalitet. Begreper som kvalitetsfremmende tiltak, kvalitetsstyring, systematisk kvalitetsarbeid, kvalitetskultur, kontinuerlig kvalitetsforbedring og kvalitetsledelse anvendes i styringsdokumenter, utredninger og rapporter () Nasjonal helse- og sykehusplan handler om • pasienter. som deltar aktivt i beslutninger om egen behandling og utvikling av helsetjenesten • ansatte . i riktig antall og med riktig kompetanse som får brukt tiden sin riktig • sykehus. som har klar oppgavedeling og som arbeider sammen i team • kvalitet . utvikler helsetjenesten

De viktigste målene på kvalitet i helsetjenesten vil være hvordan det faktisk går med pasientene. Resultatmål må være mulig å tolke på en relativt enkel måte. Det er derfor svært viktig med en grundig, faglig diskusjon der en gjennomgår hvilke analyser som vil være interessante og relevante for å si noe om behandlingskvalitet Nasjonale føringer for prioritering av Sekretariat ved Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten . Aktuelle utfordringer fra mandatet 1)Uakseptable forskjeller i tjenestetilbudet på tvers av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering anbefaler at man NASJONAL STRATEGI FOR KVALITETSUTVIKLING I HELSETJENESTEN - RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET / RAPPORT FRA HELSETILSYNET / 5/2002 / 6 rådgiverne fra både sykehus og kommune-helsetjenesten har vist at det er stor interesse for kvalitetsutvikling i helsetjenesten. Nasjonal strategi har lyktes med å nå mange aktører i helsetjenesten Jo, jeg mener vi har mye å hente på å synliggjøre og i større grad vise fram resultater og den kunnskapen vi har om kvalitet og pasientsikkerhet. Vi har et bredt sett av kvalitetsindikatorer og regelmessige publiseringer av resultater. Vi har en rekke nasjonale medisinske kvalitetsregistre som gir viktig informasjon om kvaliteten i sykehusene

Helse- og omsorg: Lovverk og sentrale føringer Nak

Evaluering av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenestene 3 Innhold 1 SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER 7 1.1 OPPDRAG OG GJENNOMFØRING 7 1.2 OBSERVASJONER OG SYNSPUNKTER BLANT AKTØRENE 7 1.3 GRENSESNITT MOT ANDRE RÅD OG BESLUTNINGSFORA (REF. AVSNITT 7) 9 1.4 PRIORITERINGSUTVALGET ANBEFALINGER (AVSNITT 8) 9 1.5 VURDERINGER OG ANBEFALINGER (AVSNITT 9) forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten Programmet har som konkret mål at tallet på pasientskader som kan unngås, halveres innen fem år. Mandatet skal gi føringer for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i Helse Midt-Norge i femårsperioden 2014 - 2019. Dokumentet beskriver en rekke konkrete tiltak som er starta elle 1.2.1 Nasjonale føringer Regjeringen la i 20123 frem Stortingsmelding 10 om kvalitet og pasientsikkerhet. Der settes det følgende overordnete mål for kvalitet og pasientsikkerhet: Et mer brukerorientert helse- og omsorgstilbud Økt satsing på systematisk kvalitetsforbedring. Det skal legges større vekt på arbeid me Nasjonal strategi for kvalitet i sosial og helsetjenesten (2005-2015) definerer at tjenester av god kvalitet er virkningsfulle, trygge og sikre, involverer brukere og gir dem innflytelse, er samordnet og preget av kontinuitet, utnytter ressursene på en god måte og er tilgjengelig og rettferdig fordelt (1) Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har på oppdrag fra Helsedirektoratet koordinert en arbeidsgruppe for å utvikle et forslag til rammeverk for et revidert nasjonalt kvalitetsindikatorsystem som skal omfatte hele helsetjenesten

Det er Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som har ansvaret for å utvikle og anbefale nasjonale kvalitetsindikatorer for helsesektoren. I spesialisthelsetjenesten følges det i dag rundt 50 ulike kvalitetsindikatorer på nasjonalt nivå Kunnskapssenteret nr. 16- 2010. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2010. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fremskaffer og formidler kunnskap om effekt av metoder, virkemidler og tiltak og om kvalitet innen alle deler av helsetjenesten. Målet er å bidra til gode beslutninger slik at brukerne får best muli Styringssystemet for nasjonale tjenester skal være et helhetlig og dynamisk system som ivaretar nasjonale helhetlige kvalitetshensyn, sikrer rasjonell ressursutnyttelse på nasjonalt nivå, og legger til rette for en likeverdig tilgang til kompetanse og høyspesialisert pasientbehandling av høy kvalitet

Oppland Arbeiderblad - Gjøvik kommune vil ansette egen

Nedenfor har vi samlet noen nasjonale føringer for arbeidet mot antibiotikaresistens. Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten, 2016-2020. Nasjonal strategi mot Antibiotikaresistens 2015-2020 . Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens, 2008-2012 Full degree master student. Inbound exchange students (2). Kurs (35

I Nasjonal helseplan (2007-2010) fremlagt i 2006, vektlegges videre arbeid med kvalitetsutvikling og prioritering. Organisering Statlige helsemyndigheter har et overordnet ansvar ved at Helse- og omsorgsdepartementet legger rammene for helsetjenesten og fremmer lover og reformforslag som vedtas av Stortinget Helse Sør-Østs regionale strategi for kvalitet, kompetanse, læring og ledelse og nasjonale kvalitets-pasientsikkerhet og HMS 2018-2020 bygger på indikatorer viser at det er forbedringsbehov på flere føringene fra nasjonale helsemyndigheter om pasientens helsetjeneste i stortingsmeldinger o Føringer for Kunnskapssenterets virksomhet i 2004 er nedfelt i: • Tildeling av bevilgning (9.3. 2004) • Tildelingsbrev 2004 - spesifisering av oppdrag (21.4. 2004) • Oppdrag til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (1.7. 2004) Kunnskapssenterets bakgrunn og mål er oppsummert og beskrevet i − For å sikre bedre bruk av ressurser og lik kvalitet i helsetjenesten trenger vi en nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser i Norge, sier NAPP-leder Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs Nasjonalt tolkeregister kan ikke garantere for kvaliteten i tolkeoppdrag utført av personer i registeret, men ønsker tilbakemeldinger fra deg som tolkebruker. Dersom du opplever at en tolk fra Nasjonalt tolkeregister ikke utfører oppgaven sin i henhold til retningslinjer for god tolkeskikk, kan du melde fra om dette til registeret ved å sende et brev dit

Føringer for utarbeidelsen av nasjonal Helsetjenesten. Offentlige hjelpetiltak. NAV. Helsetjenesten utgjør en liten del av tilbudet til barn og unge, vi må derfor se oss i en helhet med andre tjenester. \爀屲Samha\൮dling og kontinuitet gir bedre helsetjenester. Sikre god kvalitet. Brukermedvirkning inngår som en viktig del av Helsedirektoratets Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten...Og bedre skal det bli! (2005 - 2015). Målet er at tjenestene skal være av god kvalitet, og dette innebærer blant annet at virksomhetene involverer brukerne og gir dem innflytelse. De andre kjennetegnene på en helsetjeneste av god kvalitet er at de er Bjørn-Inge Larsen (f. 1961) er helsedirektør. Han er utdannet lege og har mastergrader i business administration og public health. Han har ledet Helsedirektoratet siden 2002 og har vært leder av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten siden starten i 2007

Hun er stipendiat ved SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved UiS. Som sykepleier har hun selv opplevd at det mangler en systematisk tilnærming for å holde et jevnt trykk på arbeidet med kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten videreutvikling av det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet for primærhelsetjenesten ogspesialisthelsetjenesten. På bakgrunn av en rapport fra Kunnskapssenteret har direktoratet utarbeidet et rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten. Rammeverket består av 14 punkter. Hvorfor rammever Ledelse og kvalitet i helsetjenesten gir en praktisk innføring i hvordan man kan arbeide med ledelse og kvalitet på en systematisk kapittel 5 nasjonale føringer for kvalitet . . . . . . . . . Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten 10 A: Kompetanse og informasjon Det er et premiss for nasjonal implementering av persontilpasset medisin at kompetanse innenfor ulike områder styrkes og spres. Overordnet er det viktig å øke kompetansen i alle ledd i helsetjenesten samt hos pasienter og befolkning generelt

Helsetjenesten styres hovedsakelig gjennom rettslige fagmiljøer, profesjonsgrupper eller andre. Målet er å redusere uønsket variasjon og å bedre kvaliteten i tjenestene. Både formen og betegnelsen på oftest omfattende dokument som gir organisatoriske og/eller faglige føringer, gjerne på nasjonalt nivå, for et. Brukermedvirkning er et kjernebegrep innen læring og mestring og er i dag godt forankret i lovverk og sentrale dokumenter. I lov om pasient- og brukerrettigheter, § 3-1, tydeliggjøres retten til medvirkning.Brukere og pasienter har rett til å delta aktivt i valg som gjelder egen helse og behandling, og de har rett til å medvirke i utforming av helse- og omsorgstjenester for god kvalitet og for å unngå uønsket variasjon». Manglende diagnostisering av disse tilstandene er et utbredt problem i helsetjenesten. Nasjonal eræringsinsstatus, som er viktige oppgaver og må være i tråd med føringer i nasjonale3,52 og lokal Nasjonale satsinger Inkluderende barnehage- og skolemiljø Vi tilbyr kompetanseutvikling som skal styrke barnehager, skoler, myndighet og eiere i å fremme trygge miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser

Hva er kvalitetsforbedring? - Helsebiblioteket

 1. Eva Stensland, leder Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE Philip A. Skau, nestleder Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE Arbeidet med del 2 ble gjort på bakgrunn av innspill fra de enkelte arbeidsgruppene (for en oversikt over deltagere i arbeidsgruppene se kapittel 3, 4 og 5)
 2. 125 år for god kvalitet i helsetjenesten. Aktuelt i foreningen. Lise B. Johannessen Om forfatteren. Se alle artikler. personvern og nasjonal sykehusplan. Regjeringen har nylig lagt frem to lovproposisjoner og en stortingsmelding som legger føringer for hvordan reformen skal gjennomføres
 3. Kunnskapsdepartementet utformer den nasjonale utdanningspolitikken hvor kvalitet i fagopplæringen inngår. Utdanningsdirektoratet setter politikken ut i livet. Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) skal hjelpe departementet med råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen
 4. dre variasjon og mer oppmerksomhet rundt tilstanden. Valg av tema vil derfor representere en prioritering der et fagområde framheves. 4 Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandatet for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten omfatter spørsmål knyttet ti
 5. Nasjonale føringer for riks- og fylkesvegnettet 11.05.2020 : 6: Aktuelle områder for nasjonale føringer : Følgende lover, forskrifter, normaler, retningslinjer og ansvarsområder er vurdert med tanke på behov nasjonale føringer: ­ vegloven med forskrifter m.m. (forskrift om anlegg av offentlig veg, bruforskrift for fylkesveg

Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i

Tittel Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2015 og endringer over tid: undersøkelser med basis i GallupPanelet Institusjon Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Ansvarlig Magne Nylenna, direktør Forfattere Danielsen, Kirsten, prosjektleder, forsker, Kunnskapssenteret Haugum, Mona, forsker, Kunnskapssenteret Bjertnæs, Øyvind Andresen, seksjonsleder, Kunnskapssentere • Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten 2005 -2015..og bedre skal det bli! • Stortingsmelding 10, «God kvalitet - trygge tjenester.» • Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013-2016) 27.11.2013 1 Nasjonale føringer, regional utvikling, og lokalpolitiske ambisjoner Psykisk helse har fått større plass på dagsorden - både i og utenfor helsetjenesten. I takt med endrede roller og oppgaver øker også forventningene fra både innbyggere, bedre kvalitet i meldinger og epikriser (utskrivningsnotat), bedre pasientsikkerhet o Lover og føringer Pasientsikkerhet hinder av taushetsplikt straks sende melding til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om betydelig Må etterspørre kvalitet og pasientsikkerhet. Må arbeide med å bedre pasientsikkerhetskultur Arbeidet med kvalitet skal bidra til at elever og lærlinger får relevant fagopplæring i et godt læringsmiljø, og at de gjennomfører opplæringen. Kvalitetsutvikling handler i denne sammenhengen om å sette mål, planlegge og gjennomføre tiltak for å nå målene. Videre handler det om å synliggjøre og vurdere om målene er nådd, og å følge opp slik at de kan nås

Kvalitet i helsetjenesten - hva menes egentlig

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten er et norsk statlig rådgivende råd som har til formål å bidra til mer helhetlig prioritering i helse- og omsorgssektoren. Rådet ble opprettet i 2007 og utpekes av Norges helse- og omsorgsminister.. Rådets 25 medlemmer består av lederne av den sentrale helseforvaltning, lederne av de regionale helseforetakene. Dette er i tråd med føringer i Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011 - 2015. Hovedfunn. Forskning fra systematiske oversikter viser at læringsnettverk kan ha en positiv, men begrenset effekt på kvalitetsforbedring. Muligheten er derfor til stede for at deltakelse kan bidra til økt kvalitet i helsetjenesten Nasjonale føringer og kostråd. Helsetjenesten og barnehager forholder seg til og ser de samme barna. enten de er kalde eller varme, bør settes sammen av flere grupper matvarer for å ha god ernæringsmessig kvalitet og sikre inntak av næringsstoffer barn trenger Gyldendal Akademisk 2014. 0000 Tertius Mile Beta.book Page 8 Wednesday, March 5, 2014 1:01 PM. 8 innhol DigiPAS - Digitale løsninger for økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet samt effektiv ressursbruk i kommunehelsetjenesten Prosjektet vil bidra til evaluering av utprøving, innføring og bruk av digitale løsninger og tilhørende endring av arbeidsprosesser, og etablere kunnskap som vil være sentral for digitalisering i kommunehelsetjenesten - både regionalt og nasjonalt

Kvalitet i helsetjenesten Nasjonalt servicemiljø for

2 Nasjonale og lokale føringer for kommunedelplan helse og omsorg Tjenestene i helse- og omsorgssektoren er styrt av lovverk, nasjonale føringer og lokale valg. Dette er styrende for hvilke tilbud kommunen må ha, hvordan kommunen tildeler tjenester og hvordan tjenestene utføres. Kommunedelplanen utformes innenfor disse rammene Personer med utviklingshemming bruker ofte en rekke legemidler og kan ha behov for bistand fra andre i håndteringen av medikamentene og i å rapportere om effekter/bieffekter av de medikamentene som de tar. Nærpersoners kunnskap om riktig bruk av legemidler er viktig for å hindre at legemidler blir håndtert og brukt på feil måte. En rekke lover og forskrifter regulerer bruk a kvaliteten på tjenestene. Det er satt i gang en nasjonal satsning på utvikling av felles tekniske løsninger for å kunne presentere resultater gjennom standardiserte resultattjenester. En resultattjeneste er et rapporteringssystem som er koblet opp mot kvalitetsregisteret og gir mulighet for å se resultater for egen virksomhet sammenliknet med nasjonale resultater

o IS-1201:Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven, Sosial- og Helsedirektoratet 2004 o IS-1162: Og bedre skal det bli! Veileder i nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial og helsetjenesten En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på akkurat det området som måles. De nasjonale kvalitetsindikatorene er beregnet ved hjelp av eksisterende statistikk og nasjonale registre og måler ulike sider av kvalitet i helsetjenesten Innovasjon og kvalitet viktig for UiS - Tildelingen viser at vi setter innovasjon og utdanningskvalitet i bachelorutdanningen på agendaen. Ved å utvikle innovative læringsverktøy i tett samarbeid med studenter og primærhelsetjenesten går vi nye veier for å bidra til økt kvalitet i utdanning og praksis, sier Akerjordet Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten (2005-2015) Strategien skal bidra til at brukere og pasienter får sosial- og helsetjenester av god kvalitet. Regjeringens føringer i St.melding nr. 25- Omsorgsplan 201

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Det nasjonale programmet for pasientsikkerhet I trygge hender skal bidra til å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten i Norge. Mer om pasientsikkerhetsprogrammet Brukeropplevd kvalitet Kunnskapssenteret for helsetjenesten har i flere år gjennomført målinger av pasientens opplevelse av helsetjenesten Kvalitet: Tjenester av god kvalitet er virkningsfulle, trygge og sikre, involverer brukerne og gir dem innflytelse, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Strukturert journalundersøkelse, ved bruk av Global Trigger Tool for å identifisere og måle forekoms Eksisterende føringer på fagområder På flere fagområder foreligger det allerede føringer. De er ikke revidert i denne omgang og er fortsatt gjeldende: Nasjonale faglige retningslinjer: Oppfølging av for tidlig fødte barn, IS-1419 Barselomsorgen, nytt liv og trygg barseltid for familien, IS-2057 Undersøkelse av syn, hørsel og språk. Politiske føringer. Tre stortingsmeldinger og én NOU-rapport er av særlig relevans for legemiddelbruk i den kommunale omsorgstjenesten. St.meld.nr.10 (2012-2013). God kvalitet - trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og h4elsestasjon for ungdom IS-2582 Utarbeiding av anbefalinger I prosessen fra forskningsgrunnlag til endelig anbefaling har vi brukt DECIDE metodikken

IS 4 t Kreftkirurgi i Norg

Video: Forslag til rammeverk for et nasjonalt

Les nasjonal helse- og sykehusplan her. - Det overordnede tema i denne planen er hvordan vi skal løse fremtidens helseutfordringer på en best mulig måte med de ressursene - både menneskelige og økonomiske - som vi har tilgjengelig. Det er et stort spørsmål, sa Camilla Strandskog, stortingsrepresentant og saksordfører for planen i sitt innlegg i stortingssalen tirsdag Sentrale politiske føringer • Samhandlingsreformen - Rett behandling, på rett sted, til rett tid helsetjenesten globalt - den kan ikke reverseres pga. eldrebølgen og ventetider skal ned og kvaliteten skal heves. Derfor gjør vi flere viktige endringer,. Føringer for oppdraget Regjeringen legger stor vekt på arbeidet med økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Det vises blant annet til følgende meldinger og rapporter: Stortingsmelding 10 (2012-2013) God kvalitet - trygge tjenester - Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Føringer om viktige nasjonale og regionale hensyn i planleggingen og retningslinjer for Fylkesmannens innsigelsespraksis. Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-2/14 med retningslinjer for innsigelse i planer etter plan- og bygningsloven.. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine retningslinjer for fylkesmannens bruk av innsigelse for å ivareta. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten ble oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet våren 2007 for perioden 2007-2010. Hensikten med evalueringen er å oppsummere erfaringer og gi eventuelle signaler om endring av rådets mandat, sammensetning og arbeidsform

Hvordan sammenlikner vi kvalitet i helsetjenesten

EU er en viktig pådriver for å få etablert felles standarder for utveksling av pasient- og helseinformasjon regionalt, nasjonalt og på tvers av medlemslandene. Direktoratet for e-helse deltar i flere koordineringsgrupper, hvor relevante erfaringer og innspill fra den norske helsetjenesten bringes inn på et europeisk og internasjonalt nivå Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten (NFKH) deler ut Den Nasjonale Kvalitetsprisen. Prisen blir tildelt en institusjon eller personer som har oppnådd gode resultater når det gjelder å forbedre tjenestene ut i fra de seks målene i Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten Nasjonal helse- og sykehusplan har seks hovedområder og mål: - Styrke pasienten - Prioritere tilbudet i psykisk helse og rusbehandling - Fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten - Nok helsepersonell med riktig kompetanse - Bedre kvalitet og pasientsikkerhet - Bedre oppgavedeling og samarbeid mellom sykehusene - Styrke akuttmedisinske tjenester utenfor sykehu Den nasjonale strategien for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten gjelder fra 2005-2015. God kvalitet innebærer tjenester som er virkningsfulle, trygge og sikre, involverer brukerne og gir dem innflytelse, er samordnet og preget av kontinuitet, utnytter ressursene på en god måte og som er tilgjengelig og rettferdig fordelt Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten (NFKH) ble dannet i april 1993. Forumet er tverrfaglig og skal arbeide for å bedre kvaliteten i helsetjenesten. ØYVIND ANDRESEN BJERTNÆS, seksjonsleder, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen

 • Stadt gladbeck telefonverzeichnis.
 • Bordkort optimalprint.
 • Kina tibet.
 • Contouring kreft.
 • Scream the tv series.
 • Star wars 8 trailer.
 • Forhandlingsplikt apotek.
 • Refusjon av mva ved eksport.
 • Poesi definisjon.
 • Wohnung kaufen bremen gewoba.
 • Hva er duplikater.
 • Festantrekk utleie.
 • Idrettstinget oppgaver.
 • Canyon werksverkauf.
 • John deere huggeri.
 • Arkitekt eldre hus.
 • Bikini atoll tiere.
 • Boulderhalle aachen preise.
 • Stadthalle cloppenburg.
 • Café sidi bou said.
 • Finn no torget.
 • T rex basteln.
 • Bygg reis deg billetter.
 • Tangothek flensburg öffnungszeiten.
 • Bodensee bilder kaufen.
 • Hvorfor er jeg usikker på min kæreste.
 • Frokost new york.
 • Tauro beach 2018.
 • Landratsamt eichstätt dienststelle ingolstadt öffnungszeiten.
 • Iron maiden pilot.
 • Tom arnøy zedge.
 • 500 cad to nok.
 • Dvergvaran.
 • Ace hemmer alternative.
 • Livmorhalskreft synlig.
 • Anastasia subculture kicks.
 • Dollar utveckling.
 • Skisteder alpene.
 • Victoria secret norge nettbutikk.
 • Dans nordstrand.
 • Hva betyr høydepunkt.