Home

Ny hvitvaskingslov

Public Records Search · People Search · Who's Searching for Yo

 1. Lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav § 28 nytt tredje ledd skal lyde: Første ledd er ikke til hinder for å gi opplysninger til Økokrim om forhold som gir mistanke om at det foreligger hvitvasking eller terrorfinansiering
 2. Den nye hvitvaskingsloven - l ov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering - trer i kraft fra i dag 15. oktober 2018. Samtidig settes også ny hvitvaskingsforskrift i kraft. Den nye loven og forskriften viderefører i stor grad gjeldende rett
 3. Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, kjent som Hvitvaskingsloven, ble ny i 2018. Den kan få store konsekvenser for finansbransjen. Med den nye loven og tilhørende forskrift har Norge tilpasset regelverket i samsvar med anbefalingene fra Financial Action Task Force (FATF) og EU sitt hvitvaskingsdirektiv

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Den nye hvitvaskingsloven trer i kraft 15. oktober 2018. Loven erstatter gjeldende hvitvaskingslov, lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven), og oppdaterer det norske regelverket i tråd med internasjonal utvikling 15. oktober trer ny hvitvaskingslov i kraft. Både foretak, toppledere og styremedlemmer kan straffes med opptil 44 millioner kroner for brudd. Også advokater kan straffes. Her er hva advokater og jurister bør vite om hva som er nytt i ny lov Ny hvitvaskingslov trådte i kraft 15.oktober 2018. Loven ble vedtatt 1.juni og gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2015/849). Financial Action Task Forces (FATF) 40 har tidligere gitt anbefalinger om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Ny hvitvaskingslov gjør det nødvendig for regnskapsforetak å etablere ny rutine for å forebygge og avdekke hvitvasking. 22.03.19. Skrevet av Knut Høylie, Regnskap Norge . Del ! Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert Regnskap.

Advokatfirmaet Ræder AS

Ny hvitvaskingslov i kraft 15

Den nye hvitvaskingsloven (AML) - Dette må du vit

Ny hvitvaskingslov: - Store konsekvenser for små advokatfirmaer - Noen av de små firmaene bør kanskje vurdere om de i det hele tatt skal foreta transaksjoner. I hvert fall bør de unngå å bruke klientkonti mer enn høyst nødvendig, sier hvitvaskingsekspert Niels Kristian Axelsen Ny hvitvaskingslov er rett rundt hjørnet og økte krav på mange fronter kan være utfordrende for de som skal følge opp loven i egen virksomhet. Målet er å hindre hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjonsbrudd. De som er ansvarlige for å følge opp loven bør fokusere på tre områder Ny hvitvaskingslov: Større ansvar tildeles finansnæringen Den nye hvitvaskingsloven som trer i kraft 15. oktober, skjerper kravene til kundetiltak og pålegger ledelse og styre et større ansvar. Det innføres også administrative sanksjoner for foretak og personer som ikke etterlever loven Ny hvitvaskingslov - legitimasjonskrav kunder Den nye hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften trådte i kraft 15. oktober 2018. Loven bygger dels på eksisterende lovgivning, slik at den overordnede strukturen i pliktene er lik, men på enkelte områder vil nye regler utvide og endre de rapporteringspliktiges forpliktelser

Ny hvitvaskingslov - rapportlansering: "Direkte og

I forbindelse med implementeringen av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv blir det gjort viktige endringer og skjerpelser i de norske hvitvaskingsreglene. I statsråd 14. september ble det besluttet at de nye reglene skal tre i kraft 15. oktober 2018. Samtidig ble det fastsatt utfyllende forskriftsbestemmelser som vil gjelde fra samme tidspunkt Det er mao ikke noe som har kommet som følge av ny hvitvaskingslov av 2018. Pass anses i denne forbindelse som et legitimasjonsdokument med høy grad av sikkerhet, som banken kan stole på ved utstedelse av banktjenester, hvitvaskingsloven begrenser imidlertid ikke «gyldig legitimasjon» til bare å være pass

Ikrafttredelse av ny hvitvaskingslov - Lovdat

14.11.18: Nye veiledningsdokumenter om etterlevelse av anti-hvitvaskingsforpliktelsene for verdipapir og livsforsikring; 14.11.18: Høring om nye anbefalinger om tilsynssamarbeid for AML/CFT; 08.11.18: Risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering; 14.09.18: Nytt hvitvaskingsregelverk trer i kraft 15. oktober 201 Den nye hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften trådte i kraft 15. oktober 2018. Loven bygger dels på eksisterende lovgivning slik at den overordnede strukturen i pliktene er lik, men på enkelte områder vil nye regler utvide og endre advokatenes forpliktelser

Forskrifter til ny hvitvaskingslov er vedtatt og det er besluttet at nytt regelverk trer i kraft 15. oktober 2018. Med ny hvitvaskingslov og -forskrift vil Norge implementere sentrale deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv og anbefalingene fra Financial Action Task Force (FATF) Den nye hvitvaskingsloven (1. juni 2018 nr. 23) med tilhørende ny hvitvaskingsforskrift (14. september 2018 nr. 1324) trådte i kraft 15. oktober 2018. Den nye loven gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2015/849), og en rekke av Financial Action Task Forces (FATF) 40 anbefalinger om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Lynkurs: Hva er nytt i ny hvitvaskingslov - for advokater

 1. Ny hvitvaskingslov: De viktigste endringene. 7.3.2018. Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi Skatt og avgift. 16. februar 2018 la regjeringen frem et forslag til ny hvitvaskingslov. Vi går gjennom de største og viktigste endringene som har blitt foreslått. Utvidet virkeområde
 2. Regnskap Norge bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Les mer om personvern her
 3. dre innskjerpinger
 4. Ny hvitvaskingslov trådte i kraft 15.10.2018. Loven endrer hvitvaskingsloven av 2009. En ny forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering trådte i kraft samtidig med den nye loven. Tilsynsrådet har i den forbindelse utarbeidet en egen veileder på hvitvaskingsområdet, til bruk for praktiserende advokater og rettshjelpere
 5. Ny hvitvaskingslov omhandler spilltjenester og kryptovaluta Februar 2018 la regjeringen frem et forslag til ny hvitvaskingslov, som skal gjennomføre EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv i norsk rett. Regelverket utvides til å også gjelde spilltjenester, og legges opp til å tydeliggjøre ansvaret agenter av utenlandske betalingsforetak har for å hindre hvitvasking
 6. Ny hvitvaskingslov er på trappene. Det forventes at ny lov trer i kraft sommeren 2018. Hvilken betydning har dette for eiendomsbransjen
 7. Finanstilsynet har oppdatert sin vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under tilsyn. Den nye risikovurderingsrapporten bygger på risikovurderingen som Finanstilsynet publiserte i januar 2018, og andre kilder som belyser trusler og sårbarheter i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering.. Den nye risikovurderingen er mer omfattende enn.

Ny hvitvaskingslov - rettighetshavere i stiftelser

Ny hvitvaskingslov trådte ikraft 15. oktober 2018.. Den nye loven gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv i norsk rett. De nye og oppdaterte reglene skal forhindre hvitvasking, terrorfinansiering og tilknyttet kriminalitet Ny hvitvaskingslov i kraft fra 15. oktober Publisert: 17. 09. 2018. I Statsråd fredag 14. september ble det besluttet at ny lov om hvitvasking settes i kraft fra 15. oktober 2018. Fra samme tid oppheves den gjeldende hvitvaskingsloven. Sentrale bestemmelser videreføres: Regler om. Ny hvitvaskingslov ble vedatt i Stortinget 14. mai 2018, og den nye loven trer i kraft 15. oktober.. Den nye loven bygger på Hvitvaskingslovutvalgets utredninger i NOU 2015: 12 og NOU 2016: 27 samt gjennomføring av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. - Endringene innebærer en stor grad av videreføring av gjeldende rett, men det er også en innstramming av reglene på sentrale punkter, sier.

Ny hvitvaskingslov (FIN) Publisert 07.06.2018 Den nye loven erstatter hvitvaskingsloven fra 2009, og den oppdaterer norsk regelverk i tråd med den internasjonale utviklingen Ny hvitvaskingslov ble vedtatt i Stortinget 14. mai 2018 og ble sanksjonert i statsråd 1. juni. Loven gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv fra 2015. Det forventes at loven settes i kraft tidlig i høst, 2018. Styremedlemmer og ledere kan få gebyr på inntil 44 millioner kroner Banker og enkelte an

Ny hvitvaskingslov har trådt i kraft Den 15. oktober trådte den nye hvitvaskingsloven i kraft. Loven innebærer både en videreføring og en innskjerping av tidligere regelverk, og vil blant annet nødvendiggjøre et dypdykk i egne risikovurderinger og rutiner for kundetiltak Forslag til ny hvitvaskingslov I forslag til ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering utvides regelverket til nye grupper næringsdrivende og skjerper inn kravene på en del områder. Lovforslaget inneholder også nye hjemler for å ilegge rapporteringspliktige, som revisorer, administrative sanksjoner ved brudd på loven ‹ Tilbake til artikler Ny hvitvaskingslov medfører flere endringer fra gjeldene rett som norske rapporteringspliktige snart må forholde seg til. Loven forventes å tre i kraft i løpet av andre halvdel av 2018 - er din bedrift klar? Finansdepartementet offentliggjorde den 16. februar 2018 sitt forslag til ny hvitvaskingslov - Prop. 40 L (2017-2018) Ny hvitvaskingslov og -forskrift trådte i kraft i Norge 15. oktober 2018. Formålet med hvitvaskingsregelverket er å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger og terrorfinansiering for å beskytte det finansielle og økonomiske systemet

Ny hvitvaskingsrutine - orientering og veilednin

 1. Ny strategi for bekjempelse av hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen. Fredag 12. juni 2020 ble ny strategi for bekjempelse av hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen publisert
 2. Ny lov har forventet ikrafttredelse sommeren 2018. Ny hvitvaskingslov vil medføre flere konsekvenser for rapporteringspliktige virksomheter, herunder: Virksomhetsrettet risikovurdering skal forankres i øverste ledelse. Økt bruk av ressurser. Behov for opplæring om de nye reglene. Tiltak skal være risikobaserte og dokumenterte
 3. Advokat om forslag til ny hvitvaskingslov: Det kan bli risikabelt å være styremedlem. Tidligere har overtredelsegebyrer blitt gitt til foretaket. Nå ønsker Regjeringen å kunne gi bøter opptil 44 millioner til enkeltpersoner
 4. Finanstilsynets første gebyrer etter ny hvitvaskingslov gikk til eiendomsmeglere . Created with Sketch. 30. juni 2019. Av Nytt av hvitvaskingsloven av 2018 er at Finanstilsynet kan ilegge eiendomsmeglerforetaket overtredelsesgebyr for overtredelse av bestemmelsene listet opp i paragrafen
 5. Det følger av den nye hvitvaskingsloven § 10 (3) at departementet i forskrift kan gi nærmere regler om plikt til å gjennomføre kundetiltak. I Prop. 40 L (2017-2018) pkt. 5.2.6 foreslås det at hjemmelen i någjeldende hvitvaskingslov til å gi nærmere regler om når kundeforhold anses etablert videreføres

Utkast til ny hvitvaskingslov stiller nye og strengere krav til finansinstitusjonene og skal gjøre det vanskelige for kriminelle å hvitvaske penger gjennom norske foretak. Seminaret vil ta for seg det viktigste i forslaget til ny hvitvaskingslov som rapporteringspliktige må kjenne til, og hvilke konsekvenser dette får Tidligere var det kun de utenlandske PEP'ene bankene var pålagt å følge opp, men med ny hvitvaskingslov fra oktober 2018, vil også norske PEP'er få ekstra oppfølging. Så kan man selvsagt spørre hvorfor antall henvendelser virker å ha tatt seg opp i det siste, når loven trådte i kraft for flere måneder siden I dag ble den nye loven mot hvitvasking og terrorfinansiering vedtatt i Stortinget. Lovforslaget gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Dette skal gjøre det enklere å bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet. I en mer globalisert verden der varer og tjenester flyttes enklere og raskere enn noen gang, så er det behov fo Hvitvasking er handlinger som på ulike måter bidrar til sikre utbyttet fra straffbare handlinger ved å skjule hvor det blir av eller hvem som har rådigheten over det, eller som tilslører inntekter eller eiendelers ulovlige opphav

Ny hvitvaskingslov fra nyttår Fra årsskiftet vil advokater, revisorer, eiendomsmeklere og forhandlere av dyre gjenstander være pliktige til å melde fra til Økokrim hvis de har mistanke om hvitvasking Den danske loven har en systematikk som i stor grad ligner på utvalgets utkast til ny norsk hvitvaskingslov. Loven ligger samtidig tett opptil systematikken i fjerde hvitvaskingsdirektiv. Loven innledes med en angivelse av anvendelsesområdet samt lovens definisjoner. Kontantforbudet på 50 000 kroner er vedtatt videreført Ny hvitvaskingslov - Nytt hvitvaskingsdirektiv er på trappene Hvitvasking - en oppdatering | Side 27 • Ny hvitvaskingslov krever at det skal utarbeides «virksomhetsinnrettet risikovurdering». - Individuell. - Konkret. • Merk: - I forarbeidet er det særlig presisert at «Maler for risikovurderingen, utarbeidet av f.eks.

Veileder til hvitvaskingsloven - Finanstilsynet

Nytt hvitvaskingsregelverk trer i kraft 15

Finansdepartementet la frem sitt forslag til ny Hvitvaskingslov den 16. februar. Lovforslaget gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2015/849) i norsk rett. I tillegg vil lovforslaget innebære at Norge implementerer en rekke av Financial Action Task Forces (FATF)...Les mer Den nye loven trådte i kraft 15. oktober. Alle som driver ekstern regnskapsførervirksomhet må gjøre seg kjent med den nye loven og tilpasse sine pålagte rutiner. 25.10.18 Skrevet av Knut Høylie, Regnskap Norge Del Den nye hvitvaskingsloven ble vedtatt på Stortinget 1. juni 2018, men ikrafttredelsesdato ble først besluttet og kjent samtidig som tilhørende forskrif ny hvitvaskingslov ikke lenger er anledning til å bekrefte klientens identitet basert på personlig kjennskap. De aller fleste praktiserende advokatene i Norge vil fortsatt ha ett eller flere oppdrag i løpet av året som omfattes av hvitvaskingsregelverket HØRING - FORSKRIFTER TIL NY HVITVASKINGSLOV Det vises til høringsbrev fra Finansdepartementet av 29. juni 2018, vedlagt høringsnotat fra Finanstilsynet om forslag til forskrifter til ny hvitvaskingslov. Videre vises det til Politidirektoratets oversendelse pr. e-post av 23. juli 2018, hvoretter frist for innspill er satt til 6. august 2018 Ny hvitvaskingslov øker risikoen for virksomheter. Den 16. februar ble lovforslaget til ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) fremlagt. Endringene følger av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Som forventet inneholder lovforslaget økt risiko for rapporteringspliktige

En ny hvitvaskingslov gjør at Sparebank 1 krever pass for at kundene skal kunne logge inn med BankID. NTB. 18. jan. 2019 21:49 - Oppdatert 18. jan. 2019 21:50. Del (60) 60 Sende Del på Twitter Del på E-post Kopier lenke Kopiert! Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjo Ny hvitvaskingslov trådte i kraft den 15.oktober 2018. De sentrale pliktene etter hvitvaskingsreglene er å identifisere kunder (kjenn-din-kunde-prinsippet) og rapportere mistenkelige transaksjoner til økokrim. Alle virksomheter plikter å gjennomføre risikovurderinger, samt dokumentere dette iht. hvitvaskingsloven Høringssvar - forskrifter til ny hvitvaskingslov Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet den 29. juni 2018 vedrørende forskrifter til ny hvitvaskingslov. Høringsnotat inneholder forskriftsregler om å regulere virtuell valuta under hvitvaskingsloven, forskriftsregler om agenter av utenlandske betalingsforetak og om informasjonsdeling i konsern Ny hvitvaskingslov - rapportlansering: Direkte og indirekte eierskap Med rapporten «Direkte og indirekte eierskap» samarbeider Tax Justice Network, Norsk Øko-Forum, Revisorforeningen og Finans Norge om å bidra til en standardheving i anti-hvitvaskingsarbeidet i Norge

Ny hvitvaskingslov trer i kraft 15

Ny hvitvaskingslov vedtatt Finans Norg

 1. Hvitvasking (også kalt pengevasking) er tiltak som mål å skjule eller tilsløre at verdier stammer fra straffbare forhold.Hvitvasking er virksomhet der penger som er unndratt beskatning, eller penger som er et resultat av ulovlige virksomheter, også kjent som svarte penger, gjennom ulike disposisjoner fremstår som hvite penger.. Slike disposisjoner kan være oppkjøp av vinnerbonger i.
 2. Regjeringen har fremmet Prop. 40 L (2017-2018) som inneholder forslag til ny hvitvaskingslov. Lovforslaget gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2015/849) i norsk rett
 3. Ny hvitvaskingslov innføres - og Jussystemer lanserer Know Your Client som dekker alle advokaters plikter i henhold til hvitvaskingskontroll. 2019. Det innføres krav om obligatorisk bruk av PDF-filer i aktørportalen - og Jussystemer løser dette ved bruk av et bransjetilpasset PDF-verktøy
 4. Vi kurser økonomiarbeidere Vi tilbyr nettkurs til selskaper i alle størrelser . Vi betjener selskaper i Finland, Sverige og Norge. Vår nettkurstjeneste sikrer deg en enklere måte å øke personalets kompetanse når som helst og hvor som helst

Høringsuttalelse - merknad til forskrifter til ny hvitvaskingslov 1. Innledning Vi viser til høringsbrev og høringsnotat av 29. juni 2018 vedrørende forskrifter til ny hvitvaskingslov. Høringsfristen er satt til 17. august 2018 og dette brevet er således rettidig innsendt I perioden fra ny hvitvaskingslov trådte i kraft 15. oktober 2018 til feilen ble rettet 6. desember 2018, var det ca. 250.000 transaksjoner som ikke ble kontrollert», skriver Finanstilsynet i. Boken er oppdatert med referanser til ny hvitvaskingslov og forslag til ny revisorlov, og tar opp digitalisering og bærekraft. Revisjonshandlinger i praksis er skrevet for studenter innenfor revisjon og regnskap. Den egner seg også utmerket som en støtte og oppslagsverk for praktiserende revisorer Ny hvitvaskingslov gjennomfører internasjonale forpliktelser i Norge: Derfor må finansnæringen stille spørsmål Finansnæringen er pålagt å forhindre hvitvasking av penger samt terrorfinansiering. God kunnskap om deg som kunde og din bruk av finansielle tjenester er derfor nødvendig

Prop. 40 L (2017-2018) - regjeringen.n

I mai 2018 ble den nye hvitvaskingsloven vedtatt. Loven innebærer til dels nye og strengere krav til rapporteringspliktiges tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Finans Norge inviterer 10. januar til et fagseminar som vil ta for seg de mest sentrale lovendringene 1.4.1 Nytt hvitvaskingsregelverk Hvitvaskingsloven av 2009 ble nylig avløst av ny hvitvaskingslov av 2018. Den nye hvitvaskingsloven med forskrift trådte i kraft 15. oktober 2018 17. En utfordring ved dette er at det finnes begrenset med rettskilder ut over lovforarbeidene som den nye omhandler hvitvaskingsloven 15. oktober 2018 trådte en ny hvitvaskingslov i kraft i Norge. Lovens formål er å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Tiltakene i loven «skal beskytte det finansielle og økonomiske systemet samt samfunnet som helhet ved å forebygge og avdekke at rapporteringspliktige brukes eller forsøkes brukt som ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering» Hvitvaskingslovutvalget har fremmet forslag til ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Pliktene presiseres og håndhevingen av loven styrkes.Les hele saken her Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), Haakon VIIs gate 9, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo, Telefon: 23 23 97 00, Epost: post@nkrf.n

Ny hvitvaskingslov: - Store konsekvenser for små

 1. alitet - har siden da jobbet med å oppfylle anbefalingene fra rapporten, med blant annet et forslag til en ny hvitvaskingslov. Når penger som stammer fra ulovlige aktiviteter kommer inn i det legale markedet, skapes det en ubalanse
 2. I kampen for å få bukt med illegale penger, har et utvalg oppnevnt av regjeringen foreslått en ny hvitvaskingslov. Denne våren tilbyr Juristenes Utdanningssenter (JUS) flere kurs rettet mot dagsaktuelle problemstillinger, som blant annet hvitvasking
 3. 18.09.2018 Sounder-kartene: Din guide til hvitvaskingsloven Hvitvaskingsloven 2018 kommer med nye utfordringer, nye sanksjoner, men også med muligheter til å redusere ressursbruk hos rapporteringspliktig

Skruene strammes til i ny hvitvaskingslov - Pw

Høsten 2018 trådte en ny hvitvaskingslov og forskrift i kraft - en endring som påvirket hvordan Sparebanken Øst jobber med å forebygge hvitvasking av penger. - Vi har lenge hatt fokus på å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering, men ny hvitvaskingslov la større føringer i forhold til hva myndighetene forventer av bankene og på noen områder er reglene blitt strengere Kurs: Ny hvitvaskingslov. 30 november Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering ble lagt frem for regjeringen 16. april. Loven trer sannsynligvis i kraft 1. juli 2018. Loven pålegger en rekke virksomheter å ha tiltak som forebygger og avdekker hvitvasking og terrorfinansiering Høring: Ny hvitvaskingslov. Publisert 03.04.2017. Foreningen sendte 29. mars 2017 svar på Finansdepartementets høringsbrev om ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II Den nye hvitvaskingsloven og -forskriften trådte i kraft 15. oktober 2018. Loven og forskriften gjennomfører EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv og implementerer en rekke av anbefalingene fra Financial Action Task Force (FATF). Den nye loven innfører flere endringer og er på enkelte punkter strengere enn den tidligere hvitvaskingsloven. Det er også foreslått et register over reelle.

Ny hvitvaskingslov: Større ansvar tildeles finansnæringen

En ny hvitvaskingslov gjør at norske banker krever pass for at kundene skal kunne logge inn med BankID. - Hensikten er å beskytte både kunden og banken opp mot hvitvasking, ID-tyveri, svindelforsøk, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet, forklarer kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad i Sparebank 1 SMN til Adresseavisen En ny hvitvaskingslov har trådt i kraft i Norge blant annet på grunn at den digitale hverdagen medfører høyere risiko for økonomisk kriminalitet og ID-tyveri. Lovens formål er nettopp å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering, samt forhindre økonomisk kriminalitet, ID-tyveri og svindel. Dette gjelder ikke alle våre kunder Sesjon 1: Ny hvitvaskingslov og hvitvaskingsskandalene som vesentlige drivere for compliancearbeidet. Hvordan forholder virksomhetene seg til det nye risiko- og informasjonsbildet Er det behov for en ny tverrfaglig privat/offentlig Task Force etter modell fra UK. Ny hvitvaskingslov kom i 2018 og underbygger behovet for å sikre at vi har oppdaterte kundedata. Hvitvaskingsloven §13 plikter banken å innhente opplysninger som entydig identifiserer reelle rettighetshavere Listen er oppdatert med norske PEPer etter at ny hvitvaskingslov trådte i kraft. Søkeresultater fra EUs sanksjonsliste. Søkeresultater fra FNs sanksjonsliste. Mulighet for søkeresultater fra OFAC-listen. Dokumentasjon på at informasjonssøket er gjennomført, også dersom det ikke er treff i noen lister

Ny hvitvaskingslov - legitimasjonskrav kunder Wolters Kluwe

Vår nye adresse er Østensjøveien 14, 0661 Oslo. Postboks, epost og telefonnumre forblir uendret. Velkommen! Les mer. finsit - en nyhet fra Wolters Kluwer Les mer. NYHET - Bluewhale Sikker Epost Les mer. Ny hvitvaskingslov - legitimasjonskrav kunder Les mer. Les om en av våre kunder, Holten Revisjon Les mer. Om oss. Ledelsen. Ny terrorrazzia i Oslo Politiet bar ut harddisker og pappesker fra en nettkafé på Advokat Kristin Normann leder lovutvalget som har kommet med en rekke forslag til ny hvitvaskingslov

Smarte Beslutninger: 13 spennende foredragsholdere er nåAdvokat om forslag til ny hvitvaskingslov: Det kan bli

Forslag til ny hvitvaskingslov (NOU 2016: 27) innebærer i stor grad en videreføring av forpliktelsene i gjeldende hvitvaskingsregelverk, men med økt fokus på risikobasert tilnærming, en mer omfattende regulering av personvern, samt utvidet anvendelsesområde og innføring av bøter for overtredelse av lovpålagte krav Forvirring med ny hvitvaskingslov: Bekymrede kunder ringer banken og tror at kontoen blir sperre Ny hvitvaskingslov har stilt strengere krav til at bankene skal ha gode kjenn din kundeprosesser. Hensikten er å beskytte både kunden og banken mot hvitvasking, ID-tyveri, svindelforsøk, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet

Etter ny hvitvaskingslov fra 2018 ble gjeldende, stilles det nå strengere krav til dokumentasjon i et kundeforhold enn tidligere. Surnadal Sparebank er som andre banker, pålagt å kunne dokumentere inngående kjennskap til alle sine kunder samt løpende oppfølging (jf Både gammel og ny hvitvaskingslov har en slik bestemmelse, men den er brukt i svært liten grad. Fiskefusk rammer DNB. 19. november meldte den islandske avisen Stundin at 70 million dollar, eller 640 millioner kroner etter dagens kurs, er sluset gjennom DNB via et skallselskap i skatteparadiset Marshalløyene til Namibia

Ny hvitvaskingslov i 2018: Har du nok informasjon for åNyheter | Finans Norge

En ny hvitvaskingslov gjør at Sparebank 1 krever pass for at kundene skal kunne logge inn med BankID. Norske banker vil nå kreve at du kommer innom og viser fram passet ditt for å kunne fortsette å bruke innlogging med BankID. (Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpx) En ny. Regjeringen la fredag 16. februar frem forslag til ny hvitvaskingslov. Det fremgår av pressemeldingen fra Finansdepartementet angående lovforslaget at dette bygger på Hvitvaskingslovutvalgets utredninger NOU 2015: 12 og NOU 2016: 27 og gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv i norsk rett En ny hvitvaskingslov gjør at Sparebank 1 krever pass for at kundene skal kunne logge inn med BankID. Publisert: Publisert: 18. januar 2019. Finansdepartementet opplyser at det ikke er myndighetene som krever at bankkundene må identifisere seg med pass En ny hvitvaskingslov gjør at Sparebank 1 krever pass for at kundene skal kunne logge inn med BankID. NYE KRAV: Norske banker vil nå kreve at du kommer innom og viser frem passet ditt for å kunne fortsette å bruke innlogging med BankID

Næringseiendom - Ræder«Livslange og lojale kundeforhold har null verdi i enOm Tilsynsrådets uholdbare rettsoppfatninger og trussel

En ny hvitvaskingslov gjør at Sparebank 1 krever pass for at kundene skal kunne logge inn med BankID. - Hensikten er å beskytte både kunden og banken opp mot hvitvasking, ID-tyveri, svindelforsøk, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet, forklarer kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad i Sparebank 1 SMN til Adresseavisen. Den nye loven har strengere krav til legitimering slik. Dersom du betaler dyre ting kontant, kan du i fremtiden bli avkrevd legitimasjon. Det er et av tiltakene i et forslag til ny hvitvaskingslov som finansministeren fikk i dag Under høringsrunden til ny hvitvaskingslov i 2017 uttrykte Datatilsynet bekymring for at personopplysningsvernet ikke ivaretas i tilstrekkelig grad i regelverk som gjelder bekjempelse av hvitvasking og terror, blant annet når det gjelder behandlingen av særlige kategorier av personopplysninger Det går fram av regjeringens forslag til ny hvitvaskingslov som ble lagt fram fredag, skriver Rett24. Helt nytt i lovforslaget er å innføre saftige gebyrer for dem som bryter plikten om å rapportere inn mistenkelige transaksjoner Program. Kl. 09.30 - 10.00 Registrering med kaffe/te Kl. 10.00 - 13.00 Ny hvitvaskingslov 2018: Det viktigste for eiendomsmeglerbransjen for å være compliant v/ Jon Petter Rui, advokat Rui Legal Research & Training AS Det blir lagt inn kaffepauser undervei. Kurset tar for seg de viktigste kravene loven stiller til eiendomsmeglerbransjen for å være Compliant: - Hvitvasking: Aktuelle.

 • The wolverine wikipedia.
 • Sykehuspartner outlook.
 • Led zeppelin ii.
 • Pizza västerås.
 • Premio willich.
 • Gucci replicas.
 • Map heathrow terminal 5.
 • Warmpeace viking 1200.
 • Smartlock til doorman.
 • Hampfrø eller chiafrø.
 • Cinestarcard stade.
 • Prinsessen som ingen kunne målbinde ndla.
 • Viking museum norge.
 • Laxfisk harr.
 • Taekwondo mainz hechtsheim.
 • Günstigste dav sektion.
 • Wohnmobilstellplatz saarlouis.
 • Små røde prikker.
 • Dusjkabinett frontinngang.
 • Når bør barn få mobil.
 • Aslak sira myhre gift med.
 • Karbonhjul.
 • Intertekstualitet definisjon.
 • Mobil no.
 • Skabb baby.
 • Hokus pokus film 2017.
 • Co parenting erfahrungen.
 • Matt 18.20 bibelen.
 • Bonn fußgängerzone.
 • Wilkinson sword xtreme 3.
 • Islam moské.
 • Kumelk østrogen.
 • Leipzig fußball tabelle.
 • Flamsk malerkunst.
 • Green peel blogg.
 • Gründe warum man single ist.
 • Chicago blackhawks caps.
 • Sunspa selvbruning vita.
 • Logos sertifisering.
 • Badminton drøbak.
 • Xanten innenstadt öffnungszeiten.