Home

Fleksitid kjernetid

Fleksitid er en arbeidstidsordning, hvor arbeidstaker gis rom til selv å bestemme daglig og ukentlig arbeidstid.. Fleksitid er på mange arbeidsplasser lagt opp slik at der er en felles kjernetid som alle forventes å være til stede, og et tidsrom utenom der en kan «flekse» ved enten å komme og gå tidlig eller komme og gå senere enn den vanlige arbeidstiden, og likevel oppfylle. Fleksitid er en mer spesialisert form for gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Fleksitid er når medarbeiderne har en kjernetid hvor alle medarbeiderne som er med i ordningen er til stede. Videre er det en ytre arbeidstid som angir tidspunkt for når arbeidstaker selv kan velge å starte og avslutte arbeidsdagen Fleksitid betyr at du selv kan velge når på dagen arbeidstiden skal legges, innenfor visse rammer.Kjernetid er det tidsrommet der alle må være til stede på jobb.Verken fleksitid eller kjernetid er lovregulert, de bestemmes av avtalen som er inngått mellom arbeidsgiver og -taker. - Ytre arbeidstid er den perioden hvor starten og slutten på arbeidstiden kan variere fra dag til dag For fleksitid utbetales ikke godtgjørelse etter fellesbestemmelsene § 15. For arbeidstakere som har en annen arbeidstid kan arbeidsgiver og de tillitsvalgte avtale andre tidspunkter for kjernetid og ytre arbeidstid, innenfor rammene av daglig og ukentlig arbeidstid i denne avtale. For fleksitid utbetales ikke godtgjørelse etter fellesbestemmelsene § 15. For arbeidstakere som har en annen arbeidstid kan arbeidsgiver og de tillitsvalgte avtale andre tidspunkter for kjernetid og ytre arbeidstid, innenfor rammene av daglig og ukentlig arbeidstid i denne avtale. 3. Avregningsperiode

Avtale om fleksitid kan være én form for fleksibel arbeidstid. Ordningen gir arbeidstakeren mulighet til selv å avgjøre når på dagen arbeidstiden skal legges, innenfor visse rammer. Fleksitid kan også innebære at arbeidstakerne kan innarbeide ekstra arbeidstid som så kan avspaseres på et senere tidspunkt, i samråd med arbeidsgiver Fleksitid er allerede opparbeidet og trekkes av tidsregnskapet. Om en ansatt for eksempel har avspasert fra kl. 08:00-09:00, men så blir pålagt å arbeide ut over ettermiddagen, vil overtiden begynne å løpe kl. 15:45 om vinteren og 1500 om sommeren om virksomheten følger den arbeidstiden som er vanlig i mange statlige virksomheter Mange verksemder i staten har kjernetid mellom 09.00 og 14.30. Frå 1. januar 2018 blir den ytre ramma for fleksitid 06.00 på morgonen og til 21.00 om kvelden Meir om fleksitidavtalen i Statens personalhandbo

Vi har fleksitid med kjernetid fra 9-14. Normal arbeidsuke er på 37,5 timer, vi har betalt lunsj. Jeg er som regel på jobb mellom 6.30 og 7.30, da kan jeg enten gå tidlig hjem eller opparbeide meg noen timer til avspasering. Vi får ikke overtidstillegg i fleksitiden som er mellom 07 og 17 Fleksitid, eller fleksibel arbeidstid, er en arbeidstidsordning som består av en fast kjernetid og en variabel glidetid ved arbeidstidens begynnelse og slutt. I kjernetiden plikter de ansatte å være til stede, mens de i glidetiden kan opparbeide arbeidstimer eller ta ut fritid («flekse»). Fleksitid ble tatt i bruk i Norge i begynnelsen av 1970-årene Kjernetid. Hvis man har fleksitid på arbeidsplassen er det normalt å ha en kjernetid. Kjernetid vil si at man har et bestemt tidspunkt i løpet av en dag der alle ansatte må være til stede på kontoret, eller hvor ellers man har avtalt arbeidssted. Dette er for at man skal kunne ha bestemte tidspunkter for å ha møter og lignende

Avtalen som foreslås, synes å legge innføringen av fleksitid til arbeidsgivers styringsrett. Det foreslås en ytre ramme (07.00-18.00) og en kjernetid (09.00-15.00) samt regler for antall pluss og minustimer som kan overføres fra en måned til en annen. I tillegg inneholder avtalen regler for avspasering. Andre fleksible ordninge Hovedregelen i fleksitidsordningen går ut på at de ansatte må være tilstede i virksomhetens kjernetid, mellom klokken 09:00 og 14:30. Utenom dette er den ytre grensen for arbeidstid mellom klokken 06.00 og 21.00. Timene utenom dette, altså fra klokken 21:00 til 06:00, regnes som nattarbeid Les også: - Fleksitid kan løse opp bilkøene Les også: KS lokker med fleksibel arbeidstid Også leder for Unio Stat, Petter Aaslestad, er godt fornøyd med sluttresultatet Fleksitid er arbeidstakerstyrt. Om man har fleksitid med kjernetid, har man også yttergrenser for når man kan arbeide. F. eks 0700-1800 som yttergrenser, 0730-1530 som normaltid og 0900-1400 som kjernetid. Da kan man jobbe inn timer fra 0700-0730 og fra 1530-1800. Disse kan man ta ut mellom 0730-0900 og fra 1400-1530

Fleksitid - Wikipedi

YS-forbundet Negotia har gjort en dybdeanalyse av YS Arbeidslivsbarometer om overtidsbetaling. Den viser at kun halvparten av norske arbeidstakere opplever at arbeidsgiver alltid følger reglene for overtidsbetaling, skriver de i et innlegg i Dagsavisen. Samtidig svarer ca. hver tiende at de opplever at reglene for overtidsbetaling sjelden eller aldri følges, heter det i innlegget Fleksitid skiller seg fra overtid ved at det er den ansatte selv som velger å arbeide mer for senere å kunne ta ut overskuddet i form av avspasering av fleks. Kjernetid og ytre arbeidstid. Kjernetiden er den perioden i løpet av dagen den ansatte skal være tilgjengelig,. En delvis sykmeldt arbeidstaker kan - med arbeidsgivers og legens samtykke - opparbeide fleksitid. En arbeidstaker med delvis uførepensjon omfattes av fleksitidsreglene i samme grad som deltidstilsatte. 2. Kjernetid og ytre arbeidstid. Med kjernetid menes det tidsrom hvor alle må være til stede Ansatt - Fleksitid Har du fleksitidsavtale i Gat, vil få et eget menypunkt i MinGat som heter Min fleksitid. Her vil du kunne stemple inn og Dersom den ansatte stempler ut i kjernetid uten at det foreligger godkjent fravær, vil dette bli ansett som et ugyldig fravær

Fleksitid - avregningen kan forskyves. Fram til 31. august 2020 kunne tidspunktet for å avregne fleksitid forskyves. Denne ordningen er ikke forlenget ytterligere. Enigheten om å oppheve grensene for å avregne opparbeidet plusstid midlertidig fulgte av en tilleggsprotokoll til særavtalen, se PM-2020-7 Kap II: Rammene for fleksitid, praktisk gjennomføring § 2-1 Kjernetid Kjernetid - det vil seie den tida alle arbeidstakarar skal vere til stades på arbeidsplassen - er tidsrommet kl 09:00 - 14:00 gjennom heile året med unntak av dei dagane som gjennom sentrale og lokale avtalar har kortare arbeidstid Nødnummer. Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser ring 22 85 66 66. Ansvarlig for denne siden. for-ansatteredaksjon@admin.uio.no. Logg inn Logg ut men

Hvordan er reglene for fleksitid? - Leder

 1. Regler for fleksitid. For å ha fleksitid, må det være en skriftlig avtale på arbeidsplassen og med den enkelte ansatte om dette. Fleksitidsavtaler bør si noe om. Normaldagens lengde. Mange har avtalt kortere arbeidsdager om sommeren enn om vinteren, så det trenger ikke være 7,5 time hver dag. Kjernetid og ytre arbeidstid
 2. ustimer og regler om avspasering av opparbeidet plusstid og forholdet til overtid
 3. Statsansatte får mer fleksitid slik at de skal kunne ivareta viktige samfunnsfunksjoner under koronakrisen. Rammene for arbeidstiden ble endret i dag. Normalt har statsansatte kjernetid fra.
 4. Fleksitid betyr her at en medarbeider har mulighet for å begynne tidligere eller senere en dag. Kjernetid mellom 09.00 og 14.00 arbeidstiden onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften (jfr overenskomstenes punkt om arbeidstid) er kl 08.00 - 12.00 (4 timers arbeidsdag
 5. 1.3 Fleksitid SYSCO praktiserer fleksitid. Kjernetid er mellom 9 og 15. Fleksitid skal i utgangspunktet utlignes hver uke. Fleksitiden skal ikke føres i timeregistreringssystemet. Den enkelte medarbeider holder selv rede på den fleksitid som er opparbeidet og tatt ut i løpet av uken
 6. ustid

Arbeidsmiljøloven gir deg rett på fleksibel arbeidstid

Arbeidstid er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Det er grenser for arbeidstidens lengde og fordeling gjennom døgnet Fleksitid. Fleksitid betyr at det finnes en kjernetid der alle må være på jobb. I tiden utenfor, den ytre arbeidstiden, velger du selv når du starter og slutter på jobb innenfor visse tider: Kjernetiden er fra klokken 09.00 til 14.30; Ytre arbeidstid er fra klokken 06.00 til 09.00 og fra kl. 14.30 til kl. 21.0 Dette gjelder kun for de som har kjernetid. Forskjellen på saldo fleksitid og avspasering fleksitid. Saldo fleksitid viser plusstiden du har opparbeidet deg. Du kan avspasere plusstimer (hele og halve dager) tilsvarende i alt 24 hele dager pr. kalenderår Kjernetid er vanlig, men det er også en god del arbeidstakere som har fleksitid uten at det er noen avtalt kjernetid. Muligheten for å jobbe hjemmefra er vanligvis knyttet til «ved behov», selv om et mindretall har dette som en fast ordning

Statens personalhåndbok 2020 - 9

 1. Fleksitid er når arbeidstaker selv velger å arbeide utenfor ordinær arbeidstid. Fleksitid utløser derfor - Kjernetid er mellom kl. 09.00 og kl. 14.00 - Normaltid er mellom kl. 08.00 og kl. 16.00 Fleksitiden kan ikke påberopes som fraværsgrunn for møtevirksomhet
 2. 20. Hva er kjernetid? Kjernetid er det tidsrommet alle må være til stede og er fra kl 09-1430. 21. Hva er den ytre arbeidstid? Den ytre arbeidstid er fra 07-09 og fra 1430-18 og er det tidsrom hvor ankomst og sluttid varier fra dag til dag. 22. Hvor lenge kan jeg arbeide på fleksitid pr dag? Maksimal arbeidstid pr dag er 10 timer
 3. Kjernetid er kl. 9.00 til kl.14.30 og ytre arbeidstid fra kl. 0600 til kl. 0900 og fra kl. 1430 til kl. 2100 - mandag til fredag hele året. Fleksitid ut over ordinær arbeidstid kan ikke pålegges, dette er i så fall overtid. Omfattes av Særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten. Mer informasjon finnes i Personalhåndbok
 4. HK vil kurse tillitsvalgte. Handel og Kontor er i ferd med å utvikle et kursopplegg i arbeidstidsplanlegging for tillitsvalgte. Leder av HKs forhandlingsavdeling, Jon Olav Bjergene, mener det er viktig at de tillitsvalgte er gode til å forvalte tariffavtalebestemmelsene om innflytelse over blant annet arbeidstid og arbeidsplaner
 5. Unntatt er tilsatte om har turnusarbeid, arbeid som umuliggjør bruk av fleksitid, eller arbeid i barnehage, skole og skolefritidsordning. 2. Kjernetid og ytre arbeidstid Med kjernetid menes det tidsrom hvor alle må være til stede. Med ytre arbeidstid menes det tidsrom hvor arbeidstidens begynnelse og slutt kan variere fra dag til dag
 6. us tid. Men skal jeg ikke likevel ha betalt ? Jeg jobber via vikarbyrå, logger..

Med kjernetid menes det tidsrom hvor alle må være tilstede. Med ytre arbeidstid menes det tidsrom hvor ankomst og sluttid kan variere fra dag til dag. Kjernetiden skal være fra 09-14.30. Den ytre arbeidstid er fra 07-09 og fra 14.30-18, mandag til fredag. For fleksitid skal det ikke utbetales godtgjøringer for særskilt arbeidstid - Staten må være en moderne og attraktiv arbeidsgiver. Jeg er derfor glad for at vi kom fram til en avtale om mer fleksibel arbeidstid for ansatte i staten, som trer i kraft ved nyttår, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Statsansatte får mer fleksitid slik at de skal kunne ivareta viktige samfunnsfunksjoner under koronakrisen. Staten og de fire hovedsammsunslutningene ble mandag enig om å endre rammene for.

PM-2017-13: Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten

Reglane om kjernetid blir sett ut av kraft, mellom anna for å gjere det lettare å løyse arbeidsoppgåvene, og kunne ha tilsyn med born som ikkje har tilbod om skule eller barnehage. Den nye avtalen gjeld fram til og med 31. mai. Punktet om kjernetid gjeld til og med 15. september 2020. Tilleggsprotokoll om fleksibel arbeidstid i state Hei, Der hvor jeg jobber står det i kontrakten at jeg har flexitid og kjernetid er mellom 9 og 15. På grunn av kutt så ble resepsjonisten sagt opp og som et resultat av dette ble det opprettet en vaktordning med døra (ta i mot pakker, besøkende, etc.). Jeg må da to uke i måneden jobbe 8-16. Det j.. Arbeidsmiljøloven har særlige regler som unntar ansatte i ledende eller særlig uavhengige stillinger fra lovens regler om arbeidstid og overtid. Hva ligger i disse reglene? Alminnelige arbeidstakere har i utgangspunktet krav på et overtidstillegg på 40 % i tillegg til den vanlige grunnlønnen, og er omfattet av begrensninger for bruk av overtid.. Fleksitid, kjernetid, fast løn og Statens pensjonskasse. Eg har tatt farvel med klinikken, «hands on»-kontakt med folka og livet der ute, flyten i fastlegekvardagen, kjensla av at det eg gjer, er nyttig her og no, gleda over å klare å løyse opp tilsynelatande uløyselege knutar REGLEMENT FOR FLEKSITID I FOLLDAL KOMMUNE 1. GENERELT Fleksibel arbeidstid er en ordning der hver enkelt ansatt innenfor visse rammer selv kan tilpasse sin NORMALARBEIDSDAG, KJERNETID OG RAMME-TID •Normalarbeidsdagen er fra kl 0800-1530. •Kjernetiden er fra kl 0900-1430

2.1 Kjernetid 0900 - 1400 er den tiden alle arbeidstakere normalt skal være tilstede på arbeidsplassen. 2.2 Rammetid er den ytre rammen for fleksitidsordningen. Den ytre arbeidstiden er fra kl 06.00 til kl.20.00. Innenfor dette tidsrommet kan det opparbeides fleksitid. 2.3 Åpningstiden for publikum er fra kl. 08.00 til kl. 15.30 Som eksempel kan bedriften ha kjernetid mellom kl. 09-15, med en ramme på kl. 07-20. Da kan du jobbe lenger en dag, og avspasere senere, etter avtale med arbeidsgiver. Arbeidstakere har rett til fleksitid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe hos bedriften Tekst: Runar Homble (2007) Etter arbeidsmiljøloven § 10-2 kan arbeidstakere ha rett til både fleksibel arbeidstid og redusert arbeidstid. For begge alternativene er det et vilkår at arbeidstidsordningen kan innføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Hva som vil være en «vesentlig ulempe» for virksomheten må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Saker om redusert og fleksibe For fleksitid mellom kl. 17.00 og kl. 20.00 og på frilørdager skal det ikke. utbetales godtgjørelse etter fellesbestemmelsenes § 10. For arbeidstakere som har en annen arbeidstid kan arbeidsgiver og de tillitsvalgte. avtale andre tidspunkter for kjernetid og ytre arbeidstid innenfor rammene a

Avspasering av fleksitid. Dersom du ønsker å avspasere hele dager, eller innenfor kjernetid, må du avtale dette med nærmeste leder. Avspasering utenfor kjernetiden tilpasser du selv ut fra arbeidsoppgaver og andre avtaler. Du søker om hele avspaseringsdager i SAP Portal/DFØ App. Maks uttak er 24 fridager pr kalenderår Endret fleksitid i Oslo kommune; Den 13.03.2020 ble det avholdt forhandlinger mellom Oslo kommune på den ene siden og forhandlingssammenslutningene på den annen side vedrørende midlertidig endring av fleksitidsavtalen på grunn av pågående spredning av Koronaviruset. Oppdatert per 17. mars 202 Fleksitid er en ordning hvor arbeiderne i større grad bestemmer egen arbeidstid. Daglig og ukentlig arbeidstid kan variere så lenge gjennomsnittlig antall timer følger arbeidsmiljøloven eller avtale. Fleksibel arbeidstid inneholder en kjernetid hvor det forventes at alle i ordningen er til stede,. (fleksitid + kjernetid), 15 prosent arbeider skift eller turnus og de resterende har fast arbeidstid på dagtid. Ikke alle er på arbeidsplassen hver dag. Nesten 30 prosent av yrkesaktive med en arbeidsuke på 35 timer eller mer er vanligvis mindre enn fem dager på arbeidsplassen per uke

Jobb med fleksitid. En tråd i 'Generelt' startet av hegedm, 25 Aug 2016. Endre kallenavn | Kom i gang/Hjelp. Salvia Forumet er livet VIP ️ Augustlykke 2020 ️ Julibarna2014. Dere som har fleksitid eller kjernetid, hva jobber dere med? Hva slags utdannelse har dere? Juni 2014 August 2015: BO (11 uker Created Date: 3/14/2017 8:09:58 A Artikkelen ser nærmere på hva som karakteriserer en ledende eller særlig uavhengig stilling, som medfører at arbeidstaker ikke omfattes av arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven. Omkring 10-15 % av arbeidstakerne er unntatt på dette grunnlaget. 1. Innledning Arbeidsmiljøloven kapittel 10 regulerer i detalj arbeidstidens lengde, plassering og grenser for de aller fleste arbeidstakere

TRONDHEIM (VG) Fleksitid i Trondheimsskolen gjør ettermiddagene leksefri for de aller fleste. VG Logo search Chevron down. Skoledagen er lagt opp med en kjernetid på timeplanen midt på dagen Seksjon Bydrift er organisert i flere enheter, derav veidrift. Virksomheten har ansvaret for all drift av vei i Sandefjord kommune. Enhet veidrift har ca.19 ansatte. Avdelingen har vaktordninger og stillingen har fleksitid med kjernetid fra 07.00 12.00. Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype: fast Tiltredelse: etter avtale Ditt ansvarsområde vil være Lede avdelingen. Mer fleksitid for statsansatte under koronakrisen. Statsansatte som har en jobb med samfunnskritisk funksjon, kan få mindre hviletid og kan bli pålagt mer overtid i forbindelse med koronakrisen. Av: Normalt skal statsansatte ha kjernetid fra klokken 09 til klokken 14.30 Fleksibel arbeidstid, eller fleksitid, er en avtale som innebærer at arbeidstiden kan variere innenfor en bestemt ramme, Ofte kjennetegnes ordninger med fleksibel arbeidstid av en kjernetid hvor alle ansatte med fleksitidsordninger må være tilstede på arbeidsplassen For fleksitid utbetales ikke godtgjørelse etter fellesbestemmelsene § 15. For arbeidstakere som har en annen arbeidstid kan arbeidsgiver og de tillitsvalgte avtale andre tidspunkter for kjernetid og ytre arbeidstid, innenfor rammene av daglig og ukentlig arbeidstid i denne avtale

Fleksibel arbeidsti

Mer fleksitid for statsansatte under koronakrisen. Normalt skal statsansatte ha kjernetid fra klokken 09 til klokken 14.30. Partene er enige om at dette settes til side for en periode Innføres fleksitid for andre arbeidstakere, justerer etatssjefene, etter drøftinger med de tillitsvalgte, rammene (vanlig arbeidstid, kjernetid og rammetid) for fleksitidsordningen. Likeledes kan etatssjefene inngå særavtaler for kjernetid og rammetid for enkeltarbeidstakere som ønsker dette med bakgrunn i spesielle behov Her kan det for eksempel stå noe om kjernetid, ytre rammer, indre rammer og rutiner for pluss-timer, minus-timer, avspasering og avregningsperiode. Personalpolitikk I tillegg til bestemmelsene som følger av lov og eventuell tariffavtale er det selvsagt ingenting i veien for at en virksomhet etablerer rutiner for fleksibel arbeidstid som åpner enda mer opp for fleksibilitet Kjernetid og ytre arbeidstid Med kjernetid menes det tidsrom hvor alle må være tilstede. Kjernetid skal være fra kl. 09.00 - 14.00. Fleksitid/overtid for ledere uten overtidsgodtgjøring Ordningen med daglig fleksibel arbeidstid gjelder også ledere og ansatte i særlig

Ofte stilte spørsmål om arbeids- og fleksitid

Arbeidstid i staten Arbeidsgiverportale

Statens avtale om kjernetid fra 9-1430 har blitt satt ut av kraft for en periode på grunn av den spesielle situasjonen vi befinner oss i. Det betyr at ansatte kan arbeide til de tider det er praktisk mulig. Ansatte med fleksitid vil få autoregistrert normal arbeidstid fram til 15. september. NB KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge

Hva betyr kjernetid? - Karriere, arbeidsliv og utdanning

fleksitid - Store norske leksiko

Mer fleksitid for statsansatte under koronakrisen. Normalt skal statsansatte ha kjernetid fra klokken 09 til klokken 14.30. Partene er enige om at dette settes til side for en periode. - Mange ansatte i staten er hjemme med barn hele eller deler av dagen,. Det er nå kun bestemmelsene om kjernetid i særavtalen for fleksitid som fortsatt er satt ut av kraft, dette gjelder til 15. september. De etatene som fremover trenger unntak fra arbeidstidsreglene må som normalt søke de sentrale parter om dispensasjon Mange arbeidsgivere benytter begrepet «ledende og særlig uavhengig stilling», og her forklarer vi hvilke formelle krav som stilles til denne definisjonen og hva dette betyr for dine rettigheter Elevenes skoledag blir delt opp i kjernetid og fleksitid. Alle elever må være på skolen i 27 timer, men i den fleksible tiden bestemmer eleven selv hvilke emner de vil fordype seg i.. Det vil også bli mulig å komme en halv time før skoletid for å arbeide med ukeprogram / lekser mens de kan få hjelp av en lærer Begrepet « fleksibel arbeidstid» omfatter mer enn det innarbeidede uttrykket « fleksitid», som betegner en arbeidstidsordning der arbeidstaker (til en viss grad) selv kan avgjøre når på dagen arbeidstiden legges, med en kjernetid mellom kl. 09.00 og kl. 14.30 da alle skal være til stede

Video: Fleksibel arbeidstid, fleksitid og kjernetid NB:guide

Mener arbeidstids-reglene burde vært mer fleksible

Hva sier tariffavtalene om fleksibel arbeidstid

Kjernetid Kjernetida er kl. 09.00-14.30 (vintertid) og kl. 09.00-14.00 (sommartid). I romjula er kjernetida kl. 10.00-14.00. Ytre arbeidstid Den ytre ramma for opparbeiding av fleksitid er måndag - fredag i tidsrommet er kl. 07.00-21.00 Når må dere stå opp om morgenen, og har dere fleksitid? Både mannen og jeg gjøre det og har flexiid med kjernetid 09:00-14:30. Vi har også to barn i to forskjellige barnehager og en på skolen Kjernetid - fra kl 09.00 - 14.00, den tid den ansatte må være tilstede. Rammetid - fra kl 07.00 - 18.00, tidsrammen som fleksitidsordningen daglig gjelder innenfor. Pluss -/ minustid - tiden en arbeidstaker enten har tilgode eller skylder. Avregningsperiode - 2 måneder, med utganspunkt i 1. januar hvert år Statsansatte får mer fleksitid slik at de skal kunne ivareta viktige samfunnsfunksjoner under koronakrisen. Staten og de fire hovedsammsunslutningene ble mandag enig om å endre rammene for arbeidstid. - Lov og avtaleverk er laget for en normalsituasjon, ikke en slik situasjon vi står oppe i nå, s

Ny avtale om arbeidstid i staten

Fleksitid - dette må du vite om fleksibel areidsti

Arbeidstiden er mandag til fredag - åtte timers dager med fleksitid (kjernetid 09-15). Overtid kan forekomme i perioder med ekstra stor pågang. Vikariatets varighet vil i første omgang være 6 måneder, med mulighet for videre behov Fleksitid kan knyttes til begrepet fleksibilitet som er et tvetydig og uklart begrep som Fleksitidsordningen har også begrensninger, en såkalt kjernetid. Det vil si det tidsrommet alle må være tilstede og tilgjengelig for arbeidsgiver. Westcons kjernetid er mellom klokken , Fleksitid (normal arbeidstid, kjernetid og ytre arbeidstid) Tilsette i sentraladministrasjonen har fleksibel arbeidstidsordning RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTIDSORDNING NORMAL ARBEIDSTID: Normal arbeidstid 0700 0800 0900 1430 1530 1700 Ytre arbeidstid Kjernetid Ytre

Særavtale om rammer for arbeidstid for kontoransatte

Normalarbeidsdag, kjernetid og ytre arbeidstid Normalarbeidsdagen (kontortida) er fra kl. 8.00 til 15.30, og inkluderer pauser som er rekna inn i arbeidstida. Med kjernetid forstås den tida alle arbeidstakerne normalt skal være til stede, mellom kl. 09.00 og 14.30 Fleksitid • Fleksitid gir anledning til å arbeide lengre eller kortere enn vanlig arbeidstid den enkelte dag, uten at det samlet sett blir arbeidet mer eller mindre enn vanlig arbeidstid i avregningsperioden. • Maks 12,5 timer per dag eller 48 timer per uke. • Dersom arbeidsgiver pålegger arbeid utover normal arbeidstid skal det gi Det finnes ulike arbeidstidsordninger i Bergen kommune. Arbeidstid i full stilling er 37,5 timer pr.uke. For ansatte som arbeider i turnusordninger med arbeid på kveld/ natt eller søndag er arbeidstiden 35,5 timer pr. uke Fleksitid Å tilby fleksible og tilpassede arbeidstidsordninger er et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde dyktige ansatte. tidBANK® gir deg oversikt over fleksitidsregnskapet. Både for den ansatte selv og for lederen. Normalarbeidstiden til den ansatte, samt virksomhetens flekstitidsreglement legges til grunn for de automatiske beregningene i tidBANK®. tidBANK® gir hver ansatt.

 • Blue nun gold.
 • Mat før halvmaraton.
 • Ciri pokok kapitalisme.
 • Non mi avete fatto niente youtube.
 • Antisemitter.
 • Lily collins short hair.
 • Wo lebt zucchero heute.
 • Hvem kan få stipend fra lånekassen.
 • Etna utbrudd 2017.
 • Tispe løpetid symptomer.
 • Smerter etter konisering.
 • Kobberspiral gravid etter.
 • Grise spørsmål.
 • Hornbach led.
 • Er sieht zu gut aus für mich.
 • Et par dager betyr.
 • Jaromakohl.
 • What is the boring company.
 • Die aktuelle abo.
 • Jade figurer.
 • 1live charts party lüdenscheid.
 • 300 watch movie online.
 • Wow wotlk private server.
 • Prinzessin charlotte geburtsgewicht.
 • Gavekort hm.
 • Wohnberechtigungsschein hückelhoven.
 • Åtelkamera biltema.
 • Krefeld tripadvisor.
 • Partnervermittlung petra erfahrungen.
 • Aurélie n'a que 16 ans karaoké.
 • Tagesklinik mosbach.
 • Navlepiercing smykke.
 • Mcdonalds jönköping meny.
 • Amedia avis.
 • Bilka map.
 • Nevrofeedback.
 • Ostsee scharbeutz ferienwohnung privat.
 • Bruce darnell wohnort niederlande.
 • Norsk rock.
 • Power dama.
 • Asfalt haugesund pris.