Home

Tilskudd vilttiltak

Ordningen omfatter tilskudd til praktiske vilttiltak, bidrag til å løse oppgaver, stimulerings- og informasjonstiltak i regi av organisasjoner med mer. FoU knyttet til dokumentasjon og overvåking av naturmangfold, lokale vilttiltak og sentrale utviklingstiltak. Søknader som gjelder nasjonale tiltak eller prosjekter sendes Miljødirektoratet Tilskudd til vilttiltak Tilskudd til vilttiltak. Søknadsfristen for tilskudd til vilttiltak er 15. januar. Mål. Tilskuddsordningen skal medvirke til et høstingsverdig overskudd av viltet. Viltformål som kvalifiserer for tilskudd er: Tilrettelegging for og.

Tilskudd til vilttiltak. Målet for tilskuddsordningen er å medvirke til at det blir et høstingsverdig overskudd av viltet, og at produktivitet og mangfoldet av arter i naturen blir tatt vare på nasjonalt og regionalt Tilskudd vilttiltak 2020 - Rydding av viltovergang: Steinkjer Kommune: Trøndelag fylkeskommune: 2020: Avslått: Flaggermus-, spissmus, øvrige pattedyrregistrering: Naturformidling, Konsekvensutredning Og Forskning Jeroen Van Der Kooij: Fylkesmannen i Vestland: 2020: Avslått: Tilskudd vilttiltak 2020 - Oppdatering av tellende: Steinkjer.

Det kan søkes om tilskudd til praktiske vilttiltak og forskning og utredninger knyttet til dokumentasjon og overvåking av vilt. Søknader som gjelder ikke-jaktbare arter, villrein og gaupe skal i søknadssenteret adresseres til Fylkesmannen. Søknader som gjelder jaktbare arter for øvrig adresseres til fylkeskommunen Fordele tilskudd til lokale vilttiltak fra det statlige viltfondet; Sikre alle tilgang til jakt og fiske; Kommunenes oppgaver: Lokal viltmyndighet, og har en viktig rolle i forvaltning av elg, hjort og rådyr. Kommunene har også egne viltfond, med pengene som kommer fra fellingsavgifter og overskudd fra solgt fallvilt Tilskudd til naturforvaltningstiltak. Tilskudd fra programmet Villreinfjellet som verdiskaper Tilskudd til fisketiltak; Tilskudd til trua arter; Tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD) Tilskudd til vassmiljøtiltak - generell vassforvaltning; Tilskudd til vilttiltak; Tiltak for trua naturtype

PPT - Fylkeskommunens oppgaver innenfor viltforvaltningen

Miljødirektoratet - Søknadssente

 1. Tilskudd til vilttiltak. Søknader som gjelder nasjonale tiltak eller prosjekter sendes Miljødirektoratets søknadssenter. Søknader på regionalt nivå som gjelder jaktbare arter sendes fylkeskommunen, og for ikke-jaktbare arter sendes de til Fylkesmannen. Tiltak innenfor en enkel kommune skal omsøkes på det kommunale viltfondet i berørt.
 2. ske
 3. Vilttiltak: Miljø og klima: Grunneiere, privatpersoner, kommuner, bedrifter og frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til praktiske vilttiltak, bidrag til å løse oppgaver, informasjonstiltak osv. Skjemaet tilhører Miljødirektoratet. Fylkesmannen behandler søknadene som gjelder ikke-jaktbare arter. Ø; Økonomisk status for person.
 4. Forskrift om tilskudd til viltformål: Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2018 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. kapittel 1140 post 71 underpost 3. § 1. Formålet med ordningen. Tilskuddsordningen skal bidra til en forvaltning som fremmer et høstingsverdig overskudd av viltet
 5. Tilskudd til vilttiltak. Søk om tilskudd til vilttiltak i Innlandet fylke. Tilskuddsordningen skal bidra til en forvaltning som fremmer et høstingsverdig overskudd av viltet. Innenfor denne rammen, skal ordningen legge til rette for rekruttering og verdiskaping basert på jakt og fangst som del av friluftslivet

Informasjon om tilskuddsordningene for trua arter og naturtyper og vilttiltak. Tilskudd til truete arter Det kan søkes om tilskudd til tiltak for arter som på Norsk rødliste for arter 2015 er klassifisert som kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) eller sårbare (VU), samt til tiltak for prioriterte arter og tiltak som bidrar til å bevare økologiske funskjonsområder for prioriterte arter Søknadsfrist: 15.01.2018 23:59:00 Målgruppe: Grunneiere, privatpersoner, kommuner, frivillige organisasjoner, virksomheter og organisasjoner Ansvarleg Tilskudd til vilttiltak 2020 - Fordeling Fylkesrådet fordeler tilskudd til vilttiltak i Troms og Finnmark i 2020 som følger: Nr. Søker Tiltak Tilskudd 1 NJFF-Troms Spekepølsekurs - viltpølser 45 000,- 2 NJFF-Troms Ukeskurs elgjakt 45 000,- 3 NJFF-Troms Elgjaktkurs kvinner/jenter 44 000, Tilskudd. Miljødirektoratet og villreinnemndene forvalter flere tilskuddsordninger som skal bidra til en bedre forvaltning av villrein. Villreinfjellet som verdiskaper stimulerer til bred verdiskaping og bidrar til å gjennomføre de regionale planene for nasjonale villreinområder.; Tilskudd til vilttiltak for å løse praktiske oppgaver, informere eller stimulere til tiltak Trøndelag fylkeskommune bevilger tilskudd til vilttiltak for 2018 på til sammen kr 800.000,- Fordeling av midlene går fram av vedlegg 1 - Fordeling av tilskudd til vilttiltak for 2018. Midlene dekkes av tilskudd fra Miljødirektoratet. Mindre endringer i prosjekter kan godkjennes administrativt

Tilskudd til vilttiltak - Troms og Finnmark fylkeskommun

 1. Tilskudd til vilttiltak Ordningen omfatter tilskudd til praktiske vilttiltak, bidrag til å løse oppgaver, stimulerings- og informasjonstiltak i regi av organisasjoner m.m. FoU knyttet til dokumentasjon og overvåking av naturmangfold, lokale vilttiltak og sentrale utviklingstiltak omfattes også av ordningen
 2. Tilskudd til viltforvaltning. Agder fylkeskommune sine oppgaver og myndighet er knyttet til forvaltning av høstbare, ikke truede viltarter. Fylkeskommunen forvalter også en tilskuddsordning for vilttiltak. Søknadsfrist for tilskuddsordningen er 15. januar
 3. Søk om tilskudd til vilttiltak i Innlandet fylke. Tilskudd til vannmiljøtiltak . Søk om tilskudd til å gjennomføre store eller små tiltak for å forbedre vannkvaliteten i elver, bekker og sjøer i vannområde Glomma og Grensevassdragene. Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene
 4. Tilskudd til viltformål/lokale vilttiltak (egen nettside) Tilskudd til økt aktivitet og profilering av Oslo. Tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring. Tøybleietilskudd. Utdanningslegat til barn av håndverkere eller til håndverksfaglig utdanning. Utdanningslegat til uforsørgede barn
 5. Oversikt over Oslo kommunes tilskudd, legater og stipend. Du kan sortere på tema, bydel eller type
Miljø, naturforvaltning - Natur - Gås i Levanger og Verdal

Tilskudd til vilttiltak

Tilskudd til vilttiltak. Søk om tilskudd til vilttiltak i Innlandet fylke. Tilskuddsmidler til etablering og videreutvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. Kommuner kan søke om midler til helsefremmende og forebyggende tiltak. Søknadsfrist 1. mars 2020 Tilskudd kan tildeles til tiltak som bidrar til måloppnåelse for tilskuddsordningen. I vurdering av søknadene prioriteres: Tiltak som i størst grad gir måloppnåelse vurdert opp mot tilskuddets størrelse. Tiltak som retter seg mot personer som ikke bor på asylmottak Fylkesrådet fordeler 1,12 millioner til vilttiltak i fylket. Målselv kommune er blant de som får sin del av kaka. TILSKUDD: Målselv kommune får totalt 170.000 kroner i fylkeskommunalt tilskudd, rettet mot viltpåkjørsler og ekstra vilttiltak

Tilskudd til vilttiltak - Miljødirektorate

TILSKUDD: - Det er en kjempenyhet for både viltet og folket sitt beste, sier Tor Eriksen i Målselv viltnemnd, etter at Målselv kommune har fått fylkeskommunalt tilskudd øremerket vilttiltak.Foto: Jan-Erik Bergsta Tilskuddsordninger for vilttiltak. Det tildeles sentrale midler som tilskudd til vilttiltak. Målet med tilskuddsordningen er å medvirke til en god viltforvaltning i kommunene. Ta kontakt med viltansvarlig i din kommune eller i fylkeskommunen. NJFF har også egne stimuleringsmidler til vilttiltak. Kontaktperson: Webjørn Svendsen Viken fylkeskommune gir tilskudd til istandsetting på antikvarisk grunnlag av kulturhistorisk verdifulle bygninger og anlegg som ikke er fredet. Tilskudd til vilttiltak Målet for tilskuddsordningen er å medvirke til at det blir et høstingsverdig overskudd av viltet, og at produktivitet og mangfoldet av arter i naturen blir tatt vare på nasjonalt og regionalt

Title: Microsoft Word - 201600121-19 Fordeling av tilskudd til viltformÃ¥l, lokale vilttiltak 2016, Sør-Trøndelag 2057170_5_0.DOCX Autho Title: Microsoft Word - 201500081-14 Fordeling av tilskudd til lokale vilttiltak 2015, Sør-Trøndelag 1695144_8_0.DOCX Author: tomli Created Dat Søker Søknadsnavn Kostnad Tilskudd søkt Tilskudd Kommentar Frøya kommune Temamøte for hjort Kr 32 000 Kr 16 000 Kr 16 000 Et nyttig møte for forvaltningen på Frøya. Møtet har som mål å skape et bedre samarbeid mellom grunneierne og å få forståelse av forvaltning over større områder

Tilskudd til vilttiltak - Viken fylkeskommun

Tilskudd til vilttiltak - soknadssenter

 1. ner
 2. Ang. tilskudd til vilttiltak og tiltak i statlig sikrede friluftsområder 17.12.14. Tilskudd til miljøtiltak for 2015. Kommuner, kommunale og interkommunale organer, lag og foreninger og enkeltpersoner kan søke om tilskudd til miljøforvaltningstiltak,.
 3. Tilskudd fra fondet kan gis til vilttiltak som videreutvikler og stimulerer til lokal viltforvaltning. Prioriterte tiltak vil være: Bestandsplanarbeid, biologiske registreringer, viltkartlegging, innsamling av biologiske data, tiltak som hever kunnskapsnivået hos rettighetshavere, jegere og samfunnet for øvrig
 4. Tilskudd fra programmet Villreinfjellet som verdiskaper Villreinfjellet - Espen: Bouvet Norge As: Miljødirektoratet: 2020: Tilskudd til vilttiltak: Villreinjaktoppsyn Rondane Nord: Knut Morten Vangen: Miljødirektoratet: 2015: Tilskudd til vilttiltak: Vilt 1: Mitt firma: Miljødirektoratet: 2013: Tilskudd til vilttiltak: Viltsøknad med 2.
 5. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Vedtatt budsjett etter RNB 2004 Forslag budsjett 2005 Vedtatt budsjett 2005 Tilskudd til kommunale vilttiltak Sum Miljøverndepartementet Kulturelle og allmennyttige formål Tilskudd til kommuner Sum Forsvarsdepartementet Helsetjeneste i kommunene 17 400 17 40

Tilskudd til vilttiltak; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Servicetorget. Telefon 77 75 50 00. Telefontid 09.00 - 11.30 12.00 - 15.00. Offentlig postliste. Organisasjonsnummer 922 420 866. Kontakt oss. Postadresse Troms og Finnmark fylkeskommune Postboks 701.

Det kan søkes om tilskudd til: Drenering av jordbruksjord; Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL) Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Vilttiltak; Rydding langs vei; Spørsmål til ordningene kan rettes til kommunens landbruks- og miljøvernenhet Fylkeskommunen forvalter tilskuddsmidler til vilttiltak og friluftslivformål. Kommunen og frivillige organisasjoner og enkeltpersoner, som idrettslag, viltlag og jeger- og fiskeforeninger kan søke om tilskudd

Det kan søkes om tilskudd til utvikling av vilt, fiske, og friluftstiltak som kommer allmennheten til gode. Omsøkte prosjekt må være i nedslagsfeltet til Aursunden eller direkte sokne til Glomma. Søknaden må inneholde beskrivelse av prosjektet m/ finansieringsplan, søknadsbeløp og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av søknaden Utbetaling - Tilskudd til Vilttiltak - Elgtelling N Vi viser til tilsagn på kr. 100 000,- fra Finnmark fylkeskommune til tiltaket «Elgtelling». Vi har mottatt rapport og regnskap og tilskuddet vil bli utbetalt til: Organisasjonsnummer 00963376030 Foretaksnavn Karasjok kommune Kontonummer 49320500019 Deres referanse: Merk budsjett konto. Tilskudd innen beitebruk - Norsk Sau og Gei . Tilskudd til tiltak i beiteområder (OBB) Fylkesmannen forvalter tilskuddsordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder». Formålet med tilskuddet er å legge tilrette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene ; Tilskudd tilskudd til vilttiltak - frist for begjÆring om utbetaling journalr: . 2/201 www.avisenagder.n

Fylkeskommunalt tilskudd til Målselv kommune: Får midler til å forebygge viltpåkjørsler. GLAD FOR STØTTE: Nestleder Tor Eriksen i Målselv viltnemnd forsikrer at den fylkeskommunale støtten til lokale vilttiltak vil komme godt med. Foto: Malin Cerense Straumsnes (arkiv Jakt, vilt og fiske. Ville dyr og fugler er en viktig del av naturen vår. Vi skal ta vare på artene og deres genetiske mangfold på lang sikt og sørge for at artene finnes i levedyktige bestander i sine naturlige leveområder

Fordele tilskudd til hjortevilttiltak og lokale vilttiltak fra det statlige viltfondet Delta på møter og samlinger i regi av blant annet kommuner, viltlag og bestandsplanområder Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 05.12.201 Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse har fordelt årets tilskudd til vilttiltak. Følgende prosjekter er innvilget støtte for 2016 Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø (KrF), har fordelt årets tilskudd til vilttiltak i Nordland. 24 prosjekter søkte om støtte og 13 fikk innvilget søknadene. I Lofoten ble Vestvågøy kommune tildelt 65.000 kroner. Les også: Mer enn halvparten av elgskiltene er feilplasser Får fylkeskommunalt tilskudd for å forebygge viltpåkjørsler. Fylkesrådet fordeler 1,12 millioner til vilttiltak i fylket. Målselv kommune er blant de som får sin del av kaka. Fra Midt-Troms får Mefjordvær Bygdelag 50.000 til klopper, benker, bord og bålplass

Nå kan du søke om tilskudd for å ta vare på natur og miljø

Tilskudd til lokale vilttiltak (Statsbudsjettet kap. 1425 post 71) Søknader fra kommunene sendes fylkesmannen, og det gjelder for begge ordninger at søknader fra kommuner med dårlig inntjeningsevne til det kommunale viltfond skal prioriteres. Nærmere opplysninger om ordningene finnes i rundskriv T-1/2001 Søk om tilskudd til vilttiltak. Les meir her: https://www.aseral.kommune.no/nyheter/nyhendearkiv/1273-sok-om-tilskudd-til-vilttiltak Tilskuddsordningen er etablert av Sør-Trøndelag fylkeskommune og kommer i tillegg til tilskudd til vilttiltak/viltfondsmidler. Mer informasjon om tilskuddsordningen finner dere på vår nettside her. Publisert: 09.11.2017 Sist endret: 09.11.2017 11.02 Kontaktinformasjon.. * Tilskudd til vilttiltak: Tilskuddsordningen skal medvirke til et høstingsverdig overskudd av viltet. Målgruppen for ordningen er frivillige organisasjonar, institusjoner, kommuner og enkeltpersoner Fordele tilskudd til lokale vilttiltak fra det statlige viltfondet. Sikre allmennhetens tilgang til jakt og fiske. Fylkesmannen er klageinnstans på kommunale vedtak etter viltloven og har beholdt ansvaret for truede og sårbare arter samt ansvarsarter som for eksempel villrein. 3. Kommune

Reglene gjelder for Grong kommunes tilskudd til viltformål i kommunen. Innenfor rammen av viltfondets årlige budsjett kan det gis støtte til rettighetshavere, lag og foreninger, enkeltpersoner eller kommunen selv, til vilttiltak innen kommunen og i regionen Tilskot til vilttiltak. Kultur. Ekstraordinære midlar til ordinær kultur- og idrettsaktivitet som er råka av koronasituasjonen. Søknadsfrist: 2. november kl. 15.00. Tilskot til konservering av ruinar frå mellomalderen. Søknadsfrist: 1. november 2020 3 Saksutredning Tilskudd til vilttiltak 2016 Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Sammendrag Fylkeskommunen har mottatt kr til fordeling til viltformål i Fylkesrådet har vurdert søknadene opp mot kriterier fastsatt i rundskriv T1/15 fra klima og miljødepartementet og 5 i forskrift om kommunalt og fylkeskommunalt viltfond Dette er 1 av 14 tiltak som får tilskudd til vilttiltak av en pott på 450 000 kroner. Til sammen kom det 21 søknader. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Hedmark får også midler til fire andre prosjekter, blant annet kurs og informasjon om villsvin Tilsagn om tilskudd til vilttiltak 2020 - Rydding langs vei Sakstittel: Søknad om vilttiltak DokType I Sak/dok nr: 2017/589-11 2664/2020 Løpenr.: 28.04.2020 Journaldato: 27.04.2020 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Fylkesmannen i Troms og Finnmark Side: 4 av

Vilt og viltforvaltning - regjeringen

Tilskudd til lokale vilttiltak øker fra 24 mill. til 33,678 mill., mens tilskuddet til viltovervåkning øker fra 5,5 mill. kr til 6,5 mill. kr. Det er i tillegg satt av 2 mill. kr til en ordning som skal stimulere barn og ungdom til å bruke utmarksressursene gjennom jakt og fiske tilskudd (i henhold til pkt. 5-10) samme år. Det bør alltid beholdes en viss reserve i fondet til bruk ved uforutsette utgifter/prosjekter. Utvalget kan også presisere retningslinjer for bruk av fondet, herunder innføre søknadsfrist for tilskudd, lage en fordeling mellom ulike typer tilskudd etc Søknader om tilskudd vilttiltak Eksempler på sakstyper som kan kasseres i kommunen: Søknader om fritak for betaling av fiskeavgift Saker vedrørende ettersøk av skadet vilt. 78. Endringer fra tidligere retningslinjer for bevaring og kassasjon i kommunale og fylkeskommunale arkiv: Jakt, fangst og fiske er ikke omtalt i retningslinjene fra 1986 Tilskudd og støtteordninger. I en overgangsperiode fram til 2021 vil enkelte tilskuddsordninger kun gjelde for gammel fylkestilhørighet. I denne overgangsperioden vil potensielle søkere i Viken fylkeskommune oppleve å ha ulike tilskuddsordninger, basert på tidligere fylkestilhørighet Sak: Tilskudd til vilttiltak 2017-2020 - Hvitryggspetten på Vestlandet - 10714 Dok.: I, 17/01376-5 Avslag på søknad om tilskudd til vilttiltak 2020 - Hvitryggspetten på Vestlandet Journaldato: 24.04.2020 Tilgangskode: U Avskrevet: 23.04.2020 Klasse: Saksbehandler: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 33 Skoggenetikk og biomangfold /Magne.

Nå kan du søke om tilskudd for å ta vare på natur og miljø For å stimulere til at privatpersoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter, kommuner og andre aktører kan bidra til å bedre miljøtilstanden i Norge gis det årlig tilskudd til en rekke formål innen naturforvaltning og friluftsliv vilttiltak, samlet tilskudd på kr 55 000. 1. Selbu utmarksråd søknad om tilskudd v/TotalLarskostnadOlav Mogård 50 Kostnadsberegningene er i søknaden oppgitt; kr 30 000 er i forhold til organisering av utmarkslag, kr 20 000 til brosjyrer og planleggingsarbeid. blir da 000. Det søkes om et tilskudd på kr 30 000 Tildelingsforslag: kr 10 00 Resterende tilskudd utbetales når tiltaket er gjennomført og kommunen har mottatt sluttrapport og regnskap for prosjektet. 8. Krav til gjennomføring Tiltaket skal dersom ikke annet er vedtatt ved behandlingen av søknaden være gjennomført innen 2 år etter at tilsagnet ble gitt. Tilskudd som helt eller delvis ikke blir benyttet inne

Tilskudd til vilttiltak i 2012. Prinsipper vedr. fordeling av tilskudd for 2013. Det var enighet om at prinsippene vedr. fordeling av midlene kanfortsette som før. Søknadsfristen for årets tilskudd er 3. april.Det har kommet en søknad fra Sirikirke Storvald om å få dekket kr. 1.600 fra viltfondet for deltakelse på et hjorteviltseminar Fylkeskommunen forvaltar tre ulike tilskotssordningar innan friluftslivstiltak. Søknadsfristane erfylgjande: 15.01.16 for vilttiltak og 01.02.16 for friluftslivstiltak

• Tilskudd fra det statlige viltfondet. • Fondets årlige avkastning. • Inntekter fra omsetning av ulovlig felt vilt og fallvilt av hjortevilt og bever øremerkes lokale vilttiltak i privat og kommunal regi, og regnes som bundne fondsmidler jfr. forskriften §§ 2 og 3 Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og dm For at kommunen skal ha midler til å utføre vilttiltak i kommunen og gi rettighetshaverne, organisasjoner og andre mulighet til tilskudd til fornuftige tiltak/prosjekter bør det i utgangspunktet kreves inn fellingsavgift, slik at det blir tilstrekkelig med midler til disposisjon. Innbetalt fellingsavgift tilfaller det kommunale viltfondet

Hjortevilt - Miljødirektoratet - Miljødirektorate

I, 17/01707-27 Tilsagn om tilskudd til vilttiltak 2020 på prosjektet Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjon S&Fjo Journaldato: 09.10.2020 Tilgangskode: U Avskrevet: 05.10.2020 Klasse: Saksbehandler: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 33 Fôr og husdyr /Samson Øpstad Avsender: Avskjermet Sak: Personalmappe - Uno Andersen Dok.: I, 17/02081. Søknad - Miljødirektoratet - Tilskudd til vilttiltak 2015 - International workshop - The future of genetiv monitoring and Research on large carnivores Saksttti e: l Miljødirektoratet - Tilskudd til vilttiltak 2015 - International workshop DokType Sak/dok nr : Løpenr.: Journaldato : Dok.dato: U 2015/465-1 555/2015 05.10.2015 08.09.201 Fordeling av tilskudd til vilttiltak 2016 (01.06.2016) Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse har fordelt årets tilskudd til vilttiltak. Følgende prosjekter er innvilget støtte for 2016: Fylkesråden har fordelt tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftsområder i Nordland

Tilskuddsordninger fra Landbruks- og matdepartementet

Tilskudd til tekniske fagskoler over kap. 276, post 70 og tilskudd til annen fagskoleutdanning over kap. 276, post 72 overføres til fylkeskommunenes rammetilskudd i 2010 (389 mill. kr). Tilskudd til lokale vilttiltak dekker deler av de kommunale utgiftene til tiltak innen den lokale viltforvaltningen Behov for nyorganisering av vilttiltak langs veg og jernbane Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Rian trond.rian@innherred-samkommune.no 74048552 Arkivref: 2005/6127 - /K40 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Utmarksnemnda i Verdal kommune 15.12.2010 Rådmannens innstilling Avsender: Troms og Finnmark fylkeskommune Sak: Elg i Finnmark - 10979 Dok.: I, 17/00056-10 Godkjenning av rapport og informasjon om utbetaling av tilskudd til vilttiltak i 2019 - Elgen i Finnmark Journaldato: 15.05.2020 Tilgangskode: I, 17/00202-44 Tilsagn om tilskudd til vilttiltak - Skogsjerv - Bestand og konfliktreduksjon Journaldato: 21.10.2019 Tilgangskode: U Avskrevet: 24.05.2019 Klasse: Saksbehandler: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 16.06.2019, Besvart med utgående dokument Institutt for skog- og utmarksfag /Petter Wabakken Mottaker: Fylkesmannen i Innlande

Skjema og tjenester - Fylkesmannen i Troms og Finnmar

gjennom Tilskudd til vilttiltak som går hovedsakelig til møte- og annonsekostnader. En retter derfor også en takk til Fylkekommunen for støtten. Smøla kommune, avdeling Bygg og Forvaltning _____ _____ Nina Iren Ugelvik Terje Bruseth Landbrukskonsulent Landbrukskonsulen • Fordele tilskudd til lokale vilttiltak fra det stat - lige- og fylkeskommunale viltfondet. • Sikre allmennhetens tilgang til jakt og fiske. Fylkeskommunene mottar årlig et forventnings-brev fra Miljøverndepartementet, der det pre-siseres at fylkeskommunen har ansvaret for for-valtningen av høstbare, ikke truede arter av vilt Ellers har foreningen lang tradisjon i å søke på tilskudd til vilttiltak, hvor søknadsfristen er allerede 15. januar. Vi ber fylkesavdelingene tenke gjennom aktuelle registreringsprosjekter. Det er satt i gang et arbeid med supplering av nasjonale verneplaner

Forskrift om tilskudd til viltformål - Lovdat

Tilskudd til GenØk - Senter for biosikkerhet 9 400 000: 73: Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene 3 000 000: 1425: Vilt- og fisketiltak: 1: Driftsutgifter 27 842 000: 61: Tilskudd til kommunale vilttiltak, kan overføres: 4 000 000: 70: Tilskudd til fiskeformål, kan overføres: 9 500 000: 71: Tilskudd til viltformål, kan overføres. Når tilsagn om tilskudd er gitt kan inntill 50% av totalt tilskudd utbetales. Resterende 50% av tilskuddet utbetales når følgende forutsetninger er oppfylt:-Tiltaket må være fullfinansiert.-Rapport og regnskap må være godkjent av Nore og Uvdal kommune. - Krav som blir stilt i gjeldende lover, forskrifter og standarder skal være oppfylt o - Disponering av fondet til vilttiltak og prosjekter - Søknad om tilskudd til tiltak og prosjekter 3. Forvaltning av hjortevilt: - Fastsetting av minsteareal - Tildeling, kvoter, godkjenning av skytingsplaner - Forskriftarbeid i forbindelse og forvaltningen av hjortevilt - Kontroll av felte hjortedyr, oppfølging av overtredelse Tilskudd til vilttiltak. Vi har søkt om hhv. kr. 20 000,- og kr. 25 000,- til registreringsprosjekter på storspove og lerkefalk. Ber Bjørn Harald om å sette opp et opplegg for gjennomføring med ansvarspersoner for de aktuelle kommunene. Geir tar Nordre og Søndre Land, Jon tar Lillehammer. Sender også forespørsler til lokallagene Tilskudd til Norsk Institutt forgenøkologi 3 500 000: 1425: Vilt- og fisketiltak: 1: Driftsutgifter 25 700 000: 61: Tilskudd til kommunale vilttiltak, kan overføres: 4 500 000: 70: Tilskudd til fiskeformål, kan overføres: 9 000 000: 71: Tilskudd til viltformål, kan overføres: 33 100 000: 1426: Statens naturoppsyn: 1: Driftsutgifter 71 854.

Tilskudd til vilttiltak - Innlandet fylkeskommun

Tilskudd til skogbruk: Driftstilskudd i skogbruket, nærings- og miljøtilskudd, tilskudd til skogsvegbygging, tilskudd til tettere planting, kommunalt tilskudd til skogkultur: 302 538: Kommunalt viltfond: Ettersøk av skadd vilt og diverse vilttiltak: 127 20 I, 17/00275-8 Utbetaling av tilskudd for 2018 til Bevaring ved bruk-nye lokalsortar i engvekstene timotei, engsvingel og raudkløver Journaldato: 17.12.2018 Tilg. kode: U Avskrevet: 14.12.2018 Klasse: Saksbehandler: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 33 Kulturlandskap og biomangfold /Kristin Daugstad Avsender: Mattilsynet /Marit Evje vilttiltak. Siden pengene hentes fra fellingsavgifter for elg og hjort ønsker kommunen å alle søknader om tilskudd fra fondet. Administrasjonen skal likevel rådføre seg med hovedutvalget for næring, miljø og utmark i prinsipielle saker. 0025/02 0011/0 tilskudd til vilttiltak. Planen skal revideres ved behov, eller innen det året planens gyldighet utløper. Forvaltningsplan for hjortevilt i Lurøy kommune, 2017 - 2021 Utbyggings- og næringsetaten: 750 91 600 Epost: utbygg@luroy.kommune.no Side 3 Innhold 1. Status.

Formålet med Viltfondet er å fremme viltforvaltning, styrke kunnskap om viltet, organisering av jakt i kommunen og nabokommuner. Fondet skal primært brukes til formål som gjelder det jaktbare viltet. Viltfondet skal dekke utgifter kommunen har med fallvilt og ettersøk av skadet vilt og sikre at fallvilt blir ivaretatt i samsvar med loven Folkehelsekoordinator Sylvi K. Brandsæther inviterer lag og foreninger til prosjektsmie 23. januar kl. 17.30-21.00 på Rådhuset. Målet er å få fram gode prosjekter - Fordele tilskudd til vilttiltak fra det statlige viltfondet - Bidra til at kommunene benytter Hjorteviltregisteret, både som verktøy for adm. av jakt og som database for registrering av fallvilt. Men.. Hovedansvaret for forvaltning av høstbare ikke truede viltarter ligger fortsatt hos rettighetshavere/kommune Ut mai 19 Finsefondet Marthe & Joralfs Hjelpefond for funksjonshemmede Stiftelsen UNI Akershus fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Buskerud fylkeskommun veilede kommuner og rettighetshavere, fordele tilskudd til lokale vilttiltak fra det statlige viltfondet og sikre alle tilgang til jakt og fiske. Fylkesmannen i Rogaland har ansvaret for forvaltning av truede arter samt ansvarsarter som f.eks villrein, fjellrev, hubro og dverggås. Fylkesmannen er også klageinstans på kommunal Fordele tilskudd til lokale vilttiltak fra det statlige viltfondet Sikre alle tilgang til jakt og fiske 13.04.2016. Hva gjør vi i fylkeskommunen Deler ut penger Støtter kommunene ved spørsmål knyttet til jakt og viltforvaltning Lager regionalplan for friluftsliv og naturforvaltnin

 • Ludvig gudim far.
 • Cafehaus freiburg speisekarte.
 • Norwegian bank kundtjänst telefon.
 • Yogaøvelser for vond rygg.
 • Seagull 1963 original.
 • Ta opp lyd på pc.
 • Hva heter den nye planeten.
 • Radial tunnel syndrom.
 • Rune almenning jarstein fifa 18.
 • Norwegian underholdning.
 • Nye muligheter sitat.
 • Boulderhalle aachen preise.
 • Wetter com 16 tage vorschau.
 • Pålegg fra 80 tallet.
 • Sheikh esref efendi wikipedia.
 • Synulox bivirkninger.
 • Mr. t erika tureaud.
 • Smådyrklinikk trondheim.
 • Extrablatt karlsruhe frühstück.
 • Abdera biberach.
 • Sleipner baugpropell deler.
 • Kongen av queens actors.
 • Mister india.
 • Soya farlig.
 • Appelsindessert med stjerneanis.
 • Jm urban dictionary.
 • Tannlege polen.
 • Morsom gravering giftering.
 • Navnekjede i gull.
 • Kan inte komma tjej.
 • Tyskland trener.
 • Take on me aha lyrics.
 • Klokke barn test.
 • Nigeria english.
 • Fjerne superlim fra klær.
 • Pålegg fra 80 tallet.
 • Hieronymus bibel.
 • 2012 movies.
 • Astrobloggen amelia.
 • Antidepressiva eldre.
 • Sellaronda im uhrzeigersinn.