Home

Meddommer fritak

For arbeidslivskyndige meddommere Norges Domstole

 1. Tjenesteplikt og fritak. Å gjøre teneste som innkalt meddommer er en plikt. Du kan få fritak i en del tilfeller, men dette må være avtalt på forhånd. Loven stiller strenge krav til både fritaksgrunn og dokumentasjon av denne. Les mer om reglene på disse sidene
 2. Kommunen vedtar sletting av meddommer og legger inn fritak i portalen https://www.meddommerutvalg.no. Når en meddommer flytter ut av domssognet, er ikke vedkommende i tjeneste som meddommer lenger. Da må vedkommende eventuelt velges neste gang det er valg. Hvis en meddommer dør, skal kommunen slette vedkommende fra utvalget
 3. istrasjonen for å få mer kunnskap om meddommerordningen Se Meddommerundersøkelsen 2018

Er du meddommer i inneværende periode og ønsker fritak fra ditt verv? Logg inn med ID-porten for å søke fritak fra vervet som meddommer. Har du problemer med å søke fritak? Kontakt postmottak@oslobystyre.n Fritak kan likevel gis dersom det er påkrevd ut i fra arbeidssituasjonen fordi fravær vil gi konsekvenser. Konsekvensene må være at særlig viktige oppgaver eller plikter blir forsømt. Det må i så fall sendes inn en erklæring fra arbeidsgiver som dokumenterer dette Dette gjelder også for å melde fritak av meddommere og for å gjøre supplement på utvalg. Meddommerutvalg for perioden 2017 - 2020 . Velg enhet fra listen for å se valgte meddommer fra den enheten for inneværende periode

Å yte tjeneste som innkalt meddommer er en plikt. Du kan i en del tilfeller få fritak, men dette må være avtalt på forhånd. Loven stiller svært strenge krav til både fritaksgrunn og dokumentasjon av denne. Les mer om disse reglene ved å klikke på bildelenken. Her følger en kortversjon Her finner du nettsider om meddommerordningen og hva det vil si å være meddommer. Steg 1. Kommunen mottar behov for meddommere Steg 2. Rekruttere meddommere i kommunene Steg 3. Meddommere og vandel Steg 4. Valg av meddommere i kommunestyret Steg 5. Sende inn meddommere i Portal for meddommerutval Som ny meddommer til tingrett foreslås Kirsten Willumsen født 25.07.1962 meddommer Kjell Ove Andersen innvilges fritak som meddommer fra Hålogaland lagmannsrett. Som ny velges Geir Pettersen født 20.12.46 Solheim Geir Knutson innvilges fritak som meddommer til Salten tingrett. Som ny meddommer velges Tore født 16.07.1982 meddommer

Meddommer | Norges DomstolerHabilitet | Norges Domstoler

Du har rett til fritak i fremtidige fire rs perioder. Noen skal fritas: De som har flyttet fra kommunen De som st r i fare for bli d mt til fengsel. Du er inhabil n r: Du er n rst ende av part eller vitne (dstl 106) Du er selv vitne (dstl 107) Det er s regne omstendigheter som svekker din tillit som meddommer (dstl 108) De fritak for å overta ombud som er gitt i andre lover, gjelder ikke for vervet som meddommer. 0 Endret ved lover 22 mai 1981 nr. 27, 1 mars 1985 nr. 3, 14 juni 1985 nr. 71, 27 juni 1986 nr. 48, 23 juni 1995 nr. 34, 14 des 2001 nr. 98 (ikr. 1 jan 2002 iflg Hvis du blir trekt til å være meddommer plikter du til å møte - dstl § 99. Det er straffbart å ikke møte eller å unnlate å varsle om gyldig forfall i tide - dstl § 200. Det finnes anledning til fritak som nevnt i dstl § 67 og 68 De fritak for å overta ombud som er gitt i andre lover, gjelder ikke for vervet som meddommer. § 76. Når et utvalgsmedlem dør eller flytter fra kommunen, skal kommunedirektøren i kommunen slette vedkommende fra utvalget

FRITAK FRA PLIKTEN TIL OPPLÆRING PÅ GRUNN AV TILSTREKKELIGE KUNNSKAPER. Reglene for fritak fra plikten til opplæring er de samme for søkere med rett og plikt, og med plikt (uten rett). Fra 1.1.2016 er det to sett regler som gjelder for fritak fra plikten til opplæring. Personer med første oppholdstillatelse før 1.1.201 § Hva du bør vite som meddommer § Hva: Godtgjørelse Varer saken mer enn 5 dager kan satsene økes Som meddommer får en som hovedregel enten 250 kroner per dag eller tapt arbeidsfortjeneste, i tillegg til reise- og kostgodtgjørelse etter statens satser Fritak fra vervet. En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommer i to perioder tidligere, jf domstollovens § 74. Her kan du lese informasjon om forfall, fritak og sletting fra vervet. Meddommerordninge Å være meddommer er en viktig oppgave som har stor betydning, ikke minst for den tiltalte i straffesaker. Mange meddommere er usikre på hvordan de skal forholde seg, og en del føler seg nok overkjørt av fagdommeren, advokatene eller aktor i saken. Jusstorget gir deg en oversikt over meddommerens oppgaver, plikter og rettigheter. Hva er en [ Du har møteplikt. Ved noen tilfeller kan du få fritak fra å møte, for eksempel ved sykdom eller om viktige oppgaver og plikter blir forsømt. Hvem kan være meddommer? Folkeregistrerte i Bærum som er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.21 som snakker og forstår norsk

Heidi Eriksen går inn som lagrettsmedlem i Borgarting

Ofte stilte spørsmål Norges Domstole

 1. På www.meddommer.no finner du informasjon om det å være meddommer både for den utvalgte og alle andre. Nettstedet tar også opp andre saker som er av interesse for de som er berørt av lov og rett. Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt
 2. Det er den enkeltes kommune/kommunestyre som velger ut et visst antall personer som meddommer, og du må henvende deg til din hjemkommune og søke om fritak fra vervet. Lagmannsretten trekker ut meddommere blant det utvalg som kommunene har satt opp for en fireårsperiode
 3. Meddommer har søkt om fritak fra terrorsaken. En av de tre som Oslo tingrett har spurt om å være meddommere under rettssaken mot Anders Behring Breivik har bedt om å få fritak
 4. Jeg hadde ikke taklet å være dommer i den saken, for jeg har små barn selv. Da hadde jeg søkt om å få fritak, sier meddommer i Drammen tingrett, Camilla Borgeraas

Meddommer Norges Domstole

 1. Er du allerede meddomer og ønsker fritak fra tjenesten? Generelt fritak. Du kan bli slettet fra medommerutvalget hvis din helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller hvis du har vært meddommer i to perioder tidligere. Du må legger frem dokumentasjon for hvorfor du krever fritak, f.eks. legeerklæring
 2. Fritak fra opplæring og fritak fra vurdering med karakte
 3. Meddommer : Asker kommune Telefon: 66 90 90 00 E-post: post @ asker.kommune.no: Info: Aurskog-Høland kommune Telefon: 63 85 25 00 Vanligvis er det en del meddommere som ber om fritak fra vervet, og listen må etter dette etterfylles. Formannskapet.
 4. Fritak. Er du allerede meddommer og ønsker fritak, må du også ta kontakt med oss på adressen over. Ved en eventuell søknad om fritak må du legge ved en begrunnelse for ditt ønske om fritak. Vær oppmerksom på følgende
 5. Meddommer, dommer som ikke er juridisk utdannet fagdommer og som deltar sammen med fagdommerne ved hovedforhandling i en del saker for tingretten eller lagmannsretten.I straffesaker deltar normalt to meddommere sammen med én fagdommer ved hovedforhandling for tingretten se også meddomsrett. For at noen skal kunne dømmes skyldig, må to av tre dommere i tingretten stemme for straffeskyld.Ved.
 6. alsaken siden rettsoppgjøret etter krigen

Søk fritak som meddommer

Dag Einar Innhaug ble oppnevnt som meddommer i Inntrøndelag tingrett, utvalg menn, under k-sak 55/16. Av personlige grunner søker han nå om fritak for resten av perioden 2017-2020. Domstolloven § 74 sier følgende Hvem har rett til fritak? Elever med individuell opplæringsplan kan ha rett til fritak.; Har du tidligere bestått et bestemt- eller likeverdig fag, kan du søke om fritak for det aktuelle faget.; Kan du ikke følge den vanlige oppløringen i kroppsøving skal du få tilrettelagt undervisning så langt det er mulig. Om denne undervisningen ikke kan vurderes med karakter, kan du få fritak for. Flere eldre har fortalt at de ikke har god nok rygg til å sitte på en stol i en hel dag, derfor får de fritak. Folk over 65 år trenger heller ikke noen unnskyldning for å si nei, og mange tror at de er for gamle til å være meddommere, sier Bjørklund.De andre store gruppen som er underrepresentert, er unge i alderen 18-24 år. Lodve Lakså innvilges fritak som meddommer. Som ny meddommer til Salten tingrett velges: Sammendrag Mona Lindal har sendt søknad om fritak som meddommer, med begrunnelse av at hun har vært meddommer i to perioder. arbeidet Lodve Lakså har sendt søknad om fritak som meddommer med begrunnelse av mye reising i og vansker med å være meddommer Ved fritak i løpet av perioden er det behov for valg av erstattere. Derfor kan de som ønsker søke også i løpet av perioden. Ønsker du selv å bli meddommer eller vil foreslå andre kandidater, så finner du skjema i vår Skjemaoversikt A-

Har ansatte krav på fri for å være meddommer

 1. En meddommer som er trukket ut til å gjøre tjeneste i en sak, kan etter søknad fritas for tjeneste, men det gjelder meget strenge vilkår for fritak. Dokumentasjon må foreligge før fritakssøknaden behandles. En uttrukket meddommer som ikke er fritatt for å gjøre tjeneste, har plikt til å møte til saken
 2. Meddommer godtgjørelse Meddommer.no - Hva får meddommere i godtgjørelser § Hva du bør vite som meddommer § Hva: Godtgjørelse Varer saken mer enn 5 dager kan satsene økes Som meddommer får en som hovedregel enten 250 kroner per dag eller tapt arbeidsfortjeneste, i tillegg til reise- og kostgodtgjørelse etter statens satse
 3. Søke verv som meddommer. Søke fritak for inneværende periode. Ikke gjenvalg for kommende periode. Opplysninger om søker Personnummer (11 siffer) * Fornavn * / Etternavn * Adresse * Postnr * / sted * Mobil * Epost * Hjelp. Lukk. Klikk på Spørsmålstegn der du trenger hjelp til utfyllingen..
 4. Meddommer har søkt om fritak fra terrorsaken. Frp vil gi lekdommerne bedre betalt. Breivik-dommere fikk ikke betalt. Fra andre aviser. 05.04.2001. Orderud-saken tidligst ferdig i 2003
 5. Siten som ble linket finner man ved å søke på ordet 'meddommer'. En side med samme informasjon ble funnet ved å søke på 'meddommer fritak'. Kan man ikke mer basic nettbruk enn det så vil det sannsynligvis være en god ide å lære og få tips om nettbruk der man kan, ellers vil man være ganske risikoutsatt
 6. Skattekort, skattemelding (selvangivelse), skatteoppgjør, skattelister, tema og fradrag som hjelper deg til å få riktig skatt

Svar: Det er riktig at den som skal være meddommer i en straffesak i utgangspunktet er forpliktet til å gjøre tjeneste. Det finnes imidlertid noen unntak, herunder for personer som kan dokumentere at oppdraget vil medføre at viktige private eller offentlige forretninger forsømmes. Listen for å få fritak ligger høyt Vara-meddommer Anne Elisabeth WisløffAlder: 71Bosted: SmestadYrke: PensjonistWisløff har jobbet som familierådgiver på Sagene familievernkontor, og for 11 år siden ble hun pensjonist. Ble trukket ut etter at en av de opprinnelig kvinnelig meddommer fikk fritak og Fynbo rykket opp som meddommer Arbeidsrettens virksomhet reguleres i dag av arbeidstvistloven. Arbeidsretten er en særdomstol for rettstvister knyttet til tariffavtaler, det vil si avtaler mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold

Som meddommer, skjønnsmedlem eller jordskiftedommer tar du samfunnsansvar på et viktig område. Bor du i Meråker, er mellom 21 og 70 år og er samfunnsengasjert, hører vi gjerne fra deg. Det er ingen krav til faglig bakgrunn Meddommer slipper å dømme Breivik (VG Nett) Oslo tingrett har fritatt en av de tre oppnevnte meddommerne fra å dømme massemorder Anders Behring Breivik (33)

Meddommere i Norge - Innsyn - Meddommerutval

For meddommere, vitner, tolker og sakkyndige - Frostating

Du må merke e-posten med dommerutvalg 2021-2024. I e-posten må du oppgi navn, adresse, telefonnummer, yrke og nåværende stilling. Du kan også oppgi hvilken rett du ønsker å være meddommer i. De som melder sin interesse vil få sin vandel vurdert, og binder seg til å stille i opptil 4 saker per år i perioden 2021 og ut året 2024 det gis fritak for mer enn 6 måneder. Dette vil gi en viss overtallighet når vedkommende som er fritatt, kommer tilbake i tjeneste, men dette er neppe noen stor ulempe. Ofte vil også utvalgsmedlemmer som har fått slikt lengre fritak, få fritaket forlenget når den første fritaksperioden er over, for eksempel fordi de ikke er blitt friske Søknad om generelt fritak som meddommer. Jeghar i ei årrekke stått på lista over meddommere til Stjør-og Verdal Tingrett. Det er likevel ra gangerjeg har vært uttrukket som meddominer, en del flereganger som varameddommer, men da utenå måtte møte. Jegvil nå søke om generelt fritak fra vervet som meddommer Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du påregne å bli innkalt to ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lenger. Rettigheter. Vervet som meddommer er en samfunnsplikt De fritak for å overta ombud som er gitt i andre lover, gjelder ikke for vervet som lagrettemedlem eller meddommer. § 76 skal lyde: Når et utvalgsmedlem dør eller flytter fra kommunen, skal kommunens administrasjonssjef slette vedkommende fra utvalget

Heidi Sandberg Nordahl søker i brev datert 29. mars d.å. om fritak fra sitt verv som meddommer. Hun oppgir som grunn at hun ikke ble forespurt før valget ble gjort. Hun har sittet som meddommer i 4 år ved forrige valgperiode. Spørsmål om fritak er behandlet i domstollovens § 67: Ret til at kræve sig fritat for valg har Søknad om fritak (PDF, 69 kB) Om eiendomsmatrikkelen; Medlemmer i nemnder; NRKs Innlandets morgensending; Vedtekter (PDF, 297 kB) Selvbetjening. Skjemaoversikt; Min side; Meld feil (nabolaget mitt) Nabolaget Oversikt; Kunngjøringer; Ledige stillinge

Både meddommer Harald Ingeborgrud og varameddommer Elna Matheson har fått fritak av velferdsgrunner, opplyser sorenskriver Trond Våpenstad i Nes til Romerikes Blads nettutgave SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM MEDDOMMER - 2017 - 2020 Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet gir i henhold til Domsstollovens § 74 Solvei Margareth Bærby Eriksen, Åsfaret 2, 1890 Rakkestad fritak fra vervet som meddommer i Sarpsborg tingrett for perioden 1.1.2017 - 31.12.2020. Utrykt vedlegg 1. Søknad om fritak, datert 11.07.2017 2020 LB-2020-110627 En mann var i tingretten idømt straff for ett tilfelle av vold og et tilfelle av forulemping av offentlig tjenestemann

Meddommer har søkt om fritak fra terrorsaken. Bøhler om barneranssaken: Ofrene må få tett oppfølging. Nå nekter Lysbakken å svare. Opposisjonen krever nye svar fra Giske Skriv til oss Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 Hammerfest Send sikker post Send e-post Org nr 921 770 669 Kommunenr. 540

Ja, han er for liten! Tror barnehagen kan dette Har nattevakt natt til tirsdag og onsdag i neste uke, og er innkalt som vara tirsdag. Dvs at jeg må være tilgjengelig fra kl. 9 om morgenen. Går jeg nattevakt har jeg ikke sjans klare holde ut alle de timene det tar. I tillegg skal jeg jo på ny nattevakt og siden eg er alenemor er jeg avhengig av..

Er for tiden i svangerskapspermisjon og skal være dette frem til juni. I tillegg skal jeg ha et prøverørsforsøk i løpet av mai måned. I dag dumpet det ned et brev i postkassen om at jeg er trukket ut som meddommer i lagmannsretten i en sak som går over to måneder, hele mai og hele juni! Det ene e.. Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med på innkalt to ganger i året. De fleste rettssaker varer fra en til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lenger. Her finner du mer informasjon om det å være meddommer Knut Storrø søker om fritak fra domstoltjeneste. Hvis han får fritak må det foretas suppleringsvalg. Saksopplysninger Knut Storrø søker i brev av 030816 om fritak fra tjeneste som lagrettemedlem/meddommer i lagmannsretten. Søknaden er begrunnet i familie- og arbeidssituasjon. Kommunestyret ga Storrø fritak av samme grunn i sak 64/14 Asbjørn Grong søker om fritak som meddommer til Tingretten, grunnet sykdom. Spørsmål om fritak er behandlet i Domsstolloven § 81 : Når noen som er innført i fortegnelsene dør, flytter fra kretsen eller på grunn av åndelige eller legemlige mangler varig er blitt ute av stand til å gjøre tjeneste, skal kommunens administrasjonssjef slette vedkommende Jeg er blitt innkalt som meddommer i en rettssak som kan ta fra 3 til 5 dager. Inkludert reisetid kan det innebære at jeg da må være borte i en uke. Har 3 barn, yngste barnet vil da være 2,5 måned gammelt når rettssaken starter. Er det kurant å få fritak? Eller MÅ jeg slutte med amming når barnet..

Redaksjonsledelsen sendte en generell søknad om fritak, men svaret var nei. - Begrunnelsen var at dette var en plikt som gjelder alle borgere, sier Floberghagen. Hun er for øvrig meddommer også i dag, men siden hun ikke lenger arbeider som journalist er hun ikke inhabil i forhold til redaksjonell dekning av saker Fritak fra plikten til å være meddommer Den som oppnevnes plikter i utgangspunktet å gjøre tjeneste, men domstollovens § 67 gir følgende grupper rett til å søke fritak: Praktiserende leger og jordmødr Det er ikke tatt stilling til om én av varameddommerne skal følge saken, og i så fall hvem av de to som skal gjøre det. Tidligere fikk en kvinne som ble valgt ut som meddommer fritak fra å. For eksempel kan samme person være meddommer både i tingretten og jordskifteretten. Vedkommende kan i tillegg være skjønnsmedlem. Jfr. § 68 i Domstolloven. Kommunene skal ha gjennomført valget innen 1. juli 2020, jfr. Domstollovens § 66 første ledd. Den som kan velges til meddommer må i henhold til Domstollovens § 70 ha

Bli meddommer. Er du folkeregistrert i Oslo og ønsker å bli meddommer for perioden 2021 - 2024 kan du melde deg i dette skjemaet. Alle som velges til vervet som meddommer får beskjed i løpet av høsten 2020. For å kunne bekrefte din identitet må du logge inn med ID-porten for å registrere deg.. Oppdrag som fagkyndig vitne og fagkyndig meddommer er også omfattet av unntaket. Det samme gjelder sakkyndigerklæringer til forsikringsselskaper og stat eller kommune, samt uttalelser i forbindelse med fritak for militærtjeneste og vurderinger i forhold til voldsoffererstatning

Valg av meddommere for kommuner og fylkeskommuner Norges

Fritak p.g.a. tidligere tjeneste kan kreves etter domstolloven § 68. Vilkåret er at det etter siste valg er gjort tjeneste som lagrettemedlem eller meddommer i mer enn 20 dager. Eventuelle spørsmål om ytterligere vilkår for fritak kan rettes til din bydel eller bystyrets sekretariat Til deg som er . meddommer eller lagrettemedlem . Veiledning for lekdommere . 2010 . Domstoladministrasjonen. 7485 Trondheim . Telefon 73 56 70 00 . Telefaks 73 56 70 0 Dersom du ønsker å være meddommer, send e- post postmottak@nordre-land.kommune.no eller ring tlf. 61 11 60 00 innen 10.02.2020. Oppgi navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, yrke og stilling

om fritak som lagrett- og tingrettsdommere

Du kan nå melde din interesse for å være meddommer, forliksdommer eller skjønnsmedlem i perioden 2021-2024 Meddommerne har møteplikt når de først er trukket ut. De kan imidlertid søke om fritak. Praksis på hva som er fritaksgrunn vil kunne variere. Jeg har gitt fritak hvis saken kolliderer med en bestilt ferie. Et annet eksempel var en meddommer som skulle holde foredrag på en større konferanse. Lønnstapet dekkes av staten meddommer eller lagrettemedlem Veiledning for lekdommere revidert 2014 Domstoladministrasjonen 7485 Trondheim Telefon 73 56 70 00 redaksjonen@domstol.no . 2 Fritak i domssognet.....6 5.4. Når er du inhabil. Meddommer inhabil, må trekke seg. MittJessheim - Meddommer. Forslag til valg av meddommere, skjønnsmedlemmer og Tema: meddommere - adressa.no. Meddomsrett i tingretten | Norges Domstoler. Bekrefter min bekymring - Lokale nyheter Ny meddommer blir bussjåfør Odd Gunnar Ulvestad fra Frogner og varameddommer blir husmor Borgny Kolstad fra Løken. Kolstad har tidligere vært meddommer i Nes herredsrett De erstatter meddommer Harald Ingeborgrud og varameddommer Elna Matheson har begge fått fritak av velferdsgrunner

Meddommer.no - Kan en meddommer f fritak

Hvis en meddommer ber om fritak på grunn av planlagt reisefravær, må det dokumenteres at reisen er bestilt. — Det skjer noen ganger at det må trekkes flere ganger, det kan skje også i denne saken, sier informasjonssjef Irene Ramm. De tre meddommerne vil få betalt 250 kroner for hver dag de møter i retten, hvis de ikke har lønnet arbeid Asbjørn Grong fritas som meddommer til Tingretten. Som ny meddommer fra Levanger velges: Eimund Aamodt ^ PS 56/06 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER - OLAV SKILLE. Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.06.2006 . Forslag i møte: Olav Norberg (H) fremmet følgende forslag: Som ny meddommer for resten av valgperioden velges: Knut Hjelmsta

NOU 2002: 11 - regjeringen

Lov om domstolene (domstolloven) - 4de kapittel

Oslo (NTB): Å dømme i voldtekt— og incestsaker er for tøft, mener mange meddommere. Ved årets meddommervalg i kommunene rundt Drammen ønsket bare halvparten å stille til gjenvalg Liv Birgit Stamnes søker ved brev av 23.09.2014om fritak fra sitt verv som meddommer i Sør-Trøndelag Tingrett for resten av valgperioden. Stamnes vedlegger legeattest som grunnlag for fritakssøknaden.Denne dokumentasjon kan legges fram i møte. Kommunelovens § 15 pkt. 2, hjemler fritak for folkevalgte. Lovteksten lyder FRITAK SOM MEDDOMMER TIL ALSTAHAUG TINGRETT SUPPLERINGSVALG Valgnemndas forslag: Arnhild Thoresen fritas fra vervet som meddommer til Alstahaug Tingrett for perioden 2017 - 2020, jfr. domstolloven § 74. Som ny representant oppnevnes: Navn Adresse Fødselsnr. Telefon Yrke/stillin SØKER FRITAK: Katrine Boel Gregussen. Foto: Foto: Carina Hansen. nyheter. Publisert: 17 juli 2019 23:49 Sist oppdatert: 17 juli 2019 23:49. Maria Holm Simonsen; Mobil: 951 31 404; E-post: maria.holm.simonsen@folkebladet.no Søknaden er begrunnet med at Katrine.

Meddommer.no - Du har møteplikt

Ingrid S. Henriksen har fått innvilget fritak fra vervet som meddommer ved Sør-Gudbrandsdal tingrett for perioden 2017 - 2020. Det velges en ny meddommer i hennes sted. SAKSOPPLYSNINGER: Ingrid S. Henriksen har i brev datert 11.10.16 søkt om fritak fra vervet som meddommer ved Sør-Gudbrandsdal tingrett SAK: SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM MEDDOMMER I ALSTAHAUG TINGRETT . Saksdokumenter (vedlagt): II Saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad fra Liv Bente Nilsen. III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Kommunestyret oppnevnte den 27.06.12, i sak 48/12 meddommere til Alstahaug Tingrett Meddommer i Indre Finnmark tingrett, Solgunn Rasmussen, har meldt om at hun flytter til Hamar og ber om fritak fra vervet fra og med 1. februar. I domstolloven § 76 står det: Når et utvalgsmedlem dør eller flytter fra kommunen, skal kommunens administrasjonssjef slett Meddommer - søknad om fritak: Rolf Petter Thoresen 2016/514: 19.12.2018 Inngående brev Søknad om fritak som meddommer ***** 2016/514: 12.12.2018 Inngående brev Meddommer - søknad om fritak: Rolf Petter Thoresen 2016/514: 22.11.2018 Inngående brev Fritak fra verv som meddommer i Lagmannsrette

Lov om domstolene (domstolloven) - 5te kapittel

Vraket som meddommer etter Facebook-kommentar. Utvider fritak for fraværsattest Sykepleierne sier nei til KS-oppgjør Lei av omkamper - støtter sjefen Han var selv en motstander - nå vil sykehussjefen ta prosessen videre Langer ut mot sitt gamle parti: - Klarer aldri å. Administrasjonssjefens innstilling m/ordførerens forslag til ny meddommer ble enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: I henhold til Domstolloven § 74 innvilger Alstahaug kommunestyre Liv Bente Nilsen fritak fra sitt verv som meddommer i Alstahaug Tingrett for resten av valgperioden ( frem til 31.12.2016.)

Søke fritak fra plikten til opplæring i norsk og i

1. Gyldig fravær og framtidig fritak for varamedlemmer for meddommere § 90 første ledd er slik: Den som har gyldig fravær, plikter ikke å gjøre tjeneste som lagrettemedlem, meddommer eller rettsvitne. Dok 5 Det er åpenbart, og bør klargjøres i teksten når disse bestemmelsene i alle fall er gjenstand fo 3 I Søknad om fritak fra vervet som meddommer Astrid Haugen 4 I Melding om uttreden som meddommer Harry Magnus Pedersen 5 S Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere, forliksråd m.m. for perioden 01.01.2013 - 30.04.2016 6 U Søknad om fritak fra vervet som meddommer Astrid Hauge Innkalling av meddommer i straffesak Paatalemyndighet mot MotparterMedFlere I sak nr. SaksnummerLang ved Embete er disse trukket ut / oppnevnt som meddommere eller Jeg søker fritak og legger ved en begrunnelse. Merk: Loven inneholder svært strenge krav til fritak. Tjenestegjøring er en samfunnsplikt Søknader om fritak fra Marthe Grotnes og Jan Erik Furunes blir tatt opp til votering. Formannskapet vedtar enstemmig om ikke å innvilge fritak, 12 - 0. Vedtak: Følgende personer innvilges fritak: - Harald Johannessen som meddommer, - Paul O Nilsen som meddommer, - June Wie som meddommer, - Marit Helgå som meddommer

Meddommer.no - Hva får meddommere i godtgjørelser

Avgjørelse om fritak treffes av kommunen. Fra Alstahaug Tingrett får vi opplyst at Alf Mathisen har sittet som meddommer i 2 perioder. Da meddommerne ble oppnevnt 27.6.12 var det uklart hvilket antall det var behov for og kommunestyret oppnevnte da 48 menn. I ettertid er det fra Domstoladministrasjonen uttrykk ønske om oppnevning av 49 menn Vil du være meddommer eller kjenner du noen som passer? Det skal velges nye meddommere, lagrettsmedlemmer og jordskiftemeddommere i Nordreisa kommune for perioden 01.01.2013-31.12.2016. Nordreisa kommune ønsker bred sammensetning av befolkningen som kandidater til meddommere og inviterer vanlige kvinner og menn fra Nordreisa til å melde seg om de er interessert OM FRITAK. SUPPLERINGSVALG Rådmannens innstilling: Bakgrunn: Kjell Rølvåg har søkt om fritak for tjenestegjøring som meddommer. Saksutredning: Kommunestyret i Dønna valgte, i sin sak 66/16, følgende som meddommere til Alstahaug tingrett for perioden januar 2017 til desember 2020: Alfheim, Oddrun Wiik, 8820 Dønn ࡱ > = ? 0 bjbj B&ΐ ΐ J J J ^ ^ ^ Meddommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. De har samme ansvar og myndighet som domstolens fagdommer i den enkelte sak. Det er ikke noe krav til meddommerens faglige bakgrunn. Dette fordi en tiltalt skal dømmes av sine likemenn. Som meddommer deltar du i 1-3 saker per år, men dette kan variere. En sak kan vare ifra en halv dag til å strekke seg over flere uker

 • Piggdekk oslo 2018.
 • Bpa plastic.
 • Citymaid pris.
 • M2m abonnement telenor.
 • Bakterier karies.
 • Kleine panzerwelse arten.
 • Youtube stromberg staffel 3.
 • Zink haut haare.
 • Libreoffice download mac.
 • Cristin current research information system in norway.
 • Nfc huawei honor 8.
 • Hollywoodfruar 2018.
 • Rtl köln.
 • 1 2 zimmer wohnung wesel.
 • Lvz kulturredaktion.
 • Hallenbad wolfsburg biergarten.
 • Pianotangenter navn.
 • Nikolaussportfest hanau 2016 ergebnisse.
 • Hvor lang tid tar tinglysing av skjøte.
 • Cryo 21 bivirkninger.
 • Akita größe männlich 64 70 cm.
 • Mode 3 type 2.
 • Stell av sår etter keisersnitt.
 • Økedøgn 4 mnd.
 • Spirituelle dyr.
 • Hit prospekt meinerzhagen.
 • Wikipedia wounded knee.
 • Ich verschenke geld.
 • Gymnasium zitadelle jülich lehrerliste.
 • The mud.
 • Karaktersnitt uio.
 • Porsche panamera 4s pris.
 • Hva skjer arendal.
 • Asia quiz seterra.
 • Orientierungskurs buch.
 • Handelsflåten i krig.
 • Bild der frau abonnieren.
 • Lungs anatomy.
 • Hvilken gråfarge på huset.
 • Kostnadsfunksjon formel.
 • Noskapin tabletter boots.