Home

Politiske vedtak i norge som kan redusere klimagassutslipp

Norges utslipp av klimagasser var i 2019 på 50,6 millioner tonn CO 2-ekvivalenter, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er 0,9 millioner tonn lavere enn i 1990, en nedgang på 1,7 prosent. Norges klimagassutslipp ble redusert med 3,1 prosent i 2019 sammenlignet med 2018. Utslippene har falt de siste fire årene Både EU og Norge har høye ambisjoner for å redusere klimagassutslippene. For å klare dette , er det spesielt viktig å redusere utslippene fra veitransporten, som har de største utslippene innen transportsektoren Sammendrag. Denne artikkelen presenterer et forslag til en helhetlig klima- og energiplan for Norge til 2020. Planen består av seks klimagrep (tiltaksgrupper) som i sum vil sikre at man når Klimaforlikets mål om å redusere Norges klimagassutslipp med tolv millioner tonn CO2-ekvivalenter per år i 2020

Video: Norges klimagassutslipp - Klimavakten - Energi og Klim

En oversikt over klimagassutslipp som kan tilskrives bygg, anlegg og eiendomssektoren (BAE) i Norge Dato: 14.05.2019 elektrifisere kjøretøy og anleggsmaskiner gjør at også dette vil bli et viktig punkt for å redusere klimagassutslipp fra bygg- og Dette fordi man her har gode og oppdaterte data på samme format som for Norge Siden 1990 har utslippene av klimagasser i Norge har vært ganske stabile, mens skogens opptak av klimagasser har økt Norge er del av en nordisk strømmiks og produksjon. Drift og vedlikehold av alle typer kraftverk fører til store utslipp og naturinngrep. I løpet av en kveld slipper du ut klimagassutslipp tilsvarende 0,25 kg CO 2. Du kan redusere disse klimagassutslippene ved å ikke ha på lys og varme i rom, man ikke oppholder seg i

Foreslår nye mål, krav og standarder for å redusere

Kutte norske klimagassutslipp SV-argument, publisert 29. mai 2017 Klimaendringene er i gang. I Norge opplever vi styrtregn, flom og ras, men aller hardest rammes mennesker i fattige land. Det er i dag flere mennesker fordrevet som følge av naturkatastrofer og klimaendringer enn som følge av krig og konflikt Norge skal kutte minst 40% av klimagassutslippene innen 2030. generelt liten effekt, mens store livsstilsendringer har stor effekt. Det finnes dessverre ingen veldig enkle ting du kan gjøre som på magisk vis vil redusere klimafotavtrykket ditt mye. Tidligere var klimagassutslipp fra søppeldeponier et stort problem Norge har forpliktet seg til Parisavtalen, og skal være med å bidra til at jordas temperatur ikke øker med mer enn 1,5 - 2 grader innen det neste århundret.I 2018 tredde klimaloven i kraft i Norge. I følge loven har Norge som målsetting å redusere klimagassutslippet med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med referanseåret 1990 Videre er størrelsesordenen for økt elektrisitetsproduksjon (25-40 TWh elektrisitet i 2040) avhengig av både nasjonale politiske beslutninger og ambisjoner om å redusere våre egne klimagassutslipp. I tillegg til det som bestemmes i EU, og som får betydning for handel med CO₂-kvoter, tilgjengelig kostnadseffektiv teknologi. og politiske vedtak framover. 1.1 Visjon om å redusere direkte klimagassutslipp i Trondheim med 25 % i 2020 i forhold til 1991, og med 70-90 % innen 2050. samfunnsmessige endringer som kan komme på grunn av endret globalt klima, og det blir nødvendi

Disse ti tiltakene kan redde klimaet. Her er ti konkrete tiltak som ifølge klimaprofessor Helge Drange og direktør Tore Furevik ved Bjerknessenteret vil sikre at vi stanser global oppvarming på. Kan Norge legge opp til en storstilt utvinning av olje- og gassressurser i nye områder, når FNs klimapanel er klar på at verden må redusere bruken av fossile brensler, og at noen må la olja ligge? 2. Klimagassutslipp norsk olje og gass Norge er i dag verdens 8. største eksportør av råolje, og verdens 3. største eksportør av gass. Nors I 2019 streiket over 70 000 skoleelever i Norge, og vi appelerer til alle politiske partier om å være solidariske med barn og unge og innarbeide kravene fra klimastreikene i sin politikk. Besteforeldreaksjon har lest gjennom ungdomspartienes program angående klima- og miljøspørsmål og ser at ungdomspartiene i mange tilfeller har mer oppdatert og ansvarlig klima- og miljøpolitikk enn. Ioane Teitiota tapte kampen for klimaasyl i New Zealand, men vedtaket i FN kan åpne for at fremtidige klimaflyktinger får rett til opphold, mener klimaadvokater I Norge anslår Klimakur 2020 at landstrøm som tiltak kan redusere 155 000 tonn CO 2 i året innen 2020 og 198 000 tonn CO 2 per år innen 2030. Kostnaden på tiltaket er 1300 kroner per tonn CO 2 redusert (KLIF 2010). En interessant studie fra den britiske forskeren William Hall viser at Norge er et av de gunstigste landen

Meny 5 - en vedtakbar klima- og energiplan for Norge til

 1. Direkte utslipp fra bygg- og anleggsplasser kan reduseres med nær 100 prosent 10 Som næring bidrar bygg- og anleggsvirksomhet med 1,6 prosent av Norges klimagassutslipp i nasjonale statistikker, det vil si 0,85 millioner tonn CO 2-ekvivalenter. 10 Byggsektoren kan redusere utslipp i industrisektoren gjenno
 2. hvordan Norge kan redusere utslipp fra jordbruket og samtidig øke matproduksjonen (LMD, 2009). Meldingen legger fram tiltak og virkemidler som til sammen kan redusere utslippene med 1,1 millioner tonn CO 2-ekvivalenter. Hovedmomentene i den nye meldingen sier at landbruket skal: • øke Norges matproduksjon og ta godt vare p
 3. Klimagassutslipp er utslipp til luft av klimagasser, det vil si gasser som påvirker atmosfærens evne til å holde på varmen (drivhuseffekten) og dermed klodens klima. Eksempler på slike gasser er karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O). Mye av den CO2 som er tilført atmosfæren, kommer fra kull, olje og gass, ofte beskrevet som fossilt brensel fordi dette råstoffet har ligget.

Norske utslipp av klimagasser - Miljøstatus i Norge

 1. I det Stortinget setter sitt stempel på avtalen med EU om å redusere klimagassutslipp med 40 Det eneste som kan «redde» norsk gass ikke bare at Norge er utestengt fra EUs politiske.
 2. g under 1,5 grader hvis vi kutter utslipp raskt og dypt, samtidig som vi øker og verner skog og andre viktige naturområder. Vi må bare handle så snart som mulig. Derfor vil Naturvernforbundet at regjeringen skal vedta en krisepakke for.
 3. finner det derfor riktig at vi må kutte fossil energibruk like mye som vi må redusere våre klimagassutslipp - og legger det til grunn i denne rapporten, altså en reduksjon på 55 prosent 2018 til 2030. Behovet for ytterligere kraftige kutt i fossil energibruk - der ressurssterke land som Norge må ta et særlig ansvar
 4. Norge kan også vise at det går an å erstatte kull med hydrogen i produksjonsprosessen av titandioksid. Dette må gjøres gjennom å følge opp Stortingets vedtak om å støtte en slik omstilling i industrien. Satsingen på hydrogen og trekull som reduksjonsmiddel kan også være en del av en CO 2-reduksjonsavtale mellom Norsk Industri og staten

Vi har også kartlagt andre tiltak enn direkte elektrifisering, som kan redusere klimagassutslipp i landbaserte industrianlegg. Dette er tiltak som karbonfangst, ny nullutslippsteknologi i aluminiumproduksjon og bruk av hydrogen som råstoff i industriprosesser. Slike tiltak vil også kreve betydelige mengder strøm Mange tiltak som kan redusere klimagassutslipp må gjen-nomføres ved en kombinasjon av statlige og kommunale virke-midler. Det gjelder spesielt transport, produksjon av energi og bruk av energi i bygg, avfall, jord- og skogbruk. RealDania, et dansk forskningsprosjekt, har sett på hvo Vedtaket vil gi positive ringvirkninger for lokalbefolkning, turist- og reiseliv, miljø- og klima, og for maritim bransje. - For første gang i verden kommer det krav om utslippsfri innseiling i fjordene og havnene der. Norge har lenge ledet an i verden med utslippsfrie ferger drevet fram av gode politiske vedtak om nullutsliprav

Og i jorda vi dyrker mat i, er det bakterier som står for utslipp av lystgass, en klimagass som er 300 ganger så potent som CO2, ifølge Bakken. Kalke jorda for å få mindre klimagassutslipp. Men hvis vi forstår mer om disse bakteriene, kan vi bruke denne kunnskapen til å motvirke klimaendringer, mener Bakken Stortinget har bestemt at det maksimalt kan leve 65 familiegrupper med gaupe i Norge - og for å holde bestanden under dette nivået er det kvotejakt. Dette resulterer i en liten bestand (i 2020 færre enn 400 dyr), og gjør at gaupa kategoriseres som sterkt truet

Ti klimatiltak i hverdagen - naturvernforbundet

Tiltaket for å redusere klimagassutslipp gjennom å redusere norsk kan det vanskelig brukes som et grunnlag for politiske 8900 færre fjøs og 300 000 færre beitedyr i Norge de neste. Flertallsregjeringens politiske plattform løfter blant annet frem at Norge skal være et foregangsland innen sirkulærøkonomi, Skatte- og avgiftspolitikken er et viktig virkemiddel for å redusere norske klimagassutslipp. Om strengt nødvendig kan fleksibiliteten i EUs rammeverk benyttes Norge har sluttet seg til Paris-avtalen, som innebærer at Norge forplikter seg til å redusere sine klimagassutslipp. Parisavtalen er en internasjonal avtale der alle land skal lage en nasjonal plan for hvordan de skal kutte i klimagassutslipp. Gjennom denne avtalen ble verden

Utslipp av klimagasser i Norges kommuner og fylker

 1. Norge. Denne forskjellen kan blant annet forklares ved å fokusere på myndighetenes klimapolitiske praksis. Et fokus på politisk styring kan fange opp myndighetenes vilje og evne til å redusere klimagassutslipp og samtidig belyse de utfordringer de møter når klimapolitikken skal iverksettes. Dette er et viktig tem
 2. reviderte politiske plattformen for Unio som ble vedtatt av representantskapsmøte i 2018, bakgrunn i styrets vedtak om handlingsplan for Unios bærekraftarbeid i sak 11/2018 Delmål 1 innsatsområde a) 2.bombepunkt, samt vedtak i samme sak om å tariffavtaler som virkemiddel for å redusere klimagassutslipp.Partssamarbeidet må derfor.
 3. BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.1.2016) Sammendrag av innhold Rettsakten ble vedtatt den 6. april 2009. Den endrer direktiv 98/70/EF om kvaliteten på bensin og dieselolje (innlemmet i EØS-avtalen vedlegg II kap. XVII nr. 6a) og direktiv 1999/32/EF om drivstoff til fartøy på innlands vannveier (innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XX kap
 4. Skipsfarten står midt i et skifte som kan bli nøkkelen til en stor hydrogenøkonomi i Norge. Men det trengs politisk vilje for å komme i mål, skriver artikkelforfatteren. Hydrogen framstilt med fornybar kraft kan bidra til å redusere skipsfartens klimagassutslipp
 5. Oslo kommune har ambisiøse klimamål og skal redusere utslippene med 95 % innen 2030. Det følger av kommunens anskaffelsesstrategi at kommunen i all planlegging av anskaffelser skal ta utgangspunkt i målet om å bli en utslippsfri by og at kjøretøy og bygg- og anleggsmaskiner som brukes i forbindelse med utførelse av arbeid for Oslo kommune, skal som en hovedregel ha nullutslippsteknologi
 6. Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer

Jo, de hevder, ifølge oppslaget i NRK, Bergen at vindkraft «kan redusere landets klimagassutslipp» og «gi inntekter og arbeidsplasser». Kort sagt at «Norge trenger mer fornybar energi». Men. når dette er relevant. Loven åpner for at krav om nullutslippstransport kan stilles som krav, som tildelingskriterium, eller som kontraktskrav til leveransen. • Styringssignaler i form av politiske vedtak, styringsdokumenter, instruks o.l., samt og budsjett, er ofte førende for i hvilken grad klima prioriteres i offentlige anskaffelser I Norge som i mange andre land har vedfyring for matlaging og oppvarming, samt for fremstilling av tretjære, vært vanlig i uminnelige tider. Ved har også vært viktig for produksjon av trekull som brukes videre for fremstilling av jern av myrmalm.Epoken da denne teknikken ble utviklet, kalles jernalder.Senere i middelalderen da jern ble utvunnet fra jernmalm fra gruver i berggrunnen, var. Som et land som eksporterer store mengder olje og gass, og som importerer og forbruker stadig flere produkter, må vi slutte å kun regne våre interne klimagassutslipp. Derfor vil AUF at Norge skal begynne å måle klimagassutslipp i et livssyklusperspektiv, hvor man ser på de helhetlige klimagassutslippene som Norge bidrar til, gjennom blant annet import, eksport og internt forbruk som kan bidra til å nå utslippsforpliktelsen. Komiteen understreket blant annet at arbeidet med å redusere klimagassutslipp fra norsk jordbruk må prioriteres samtidig som målet om økt matproduksjon flyttes ut av Norge. I regjeringens politiske plattform, Granavolden-plattformen, heter det at

Gran kommune skal redusere klimagassutslipp fra egen drift. 7 Miljødirektoratet har laget en kort film om hvordan lavutslippssamfunnet i Norge kan se ut: ikke juridisk bindende, men vil legge føringer for politiske beslutninger og andre planer som utarbeides Derfor kan den bli nær fornybar i 2025. Stortinget har vedtatt et mål om å gjøre buss og bane utslippsfri. Men for å oppfylle målet trengs det politiske vedtak Politiske uttalelser Ved å dele ressursene, kan vi redusere materialforbruk og ressursslitasje, klimagassutslipp og kostnader. Delingsøkonomien lar folk benytte seg av goder øke deltakelsen til personer som ikke kan eller vil ha fast jobb. Norge må derfor grip Saksframlegg - bydelens arbeid med kutt i klimagassutslipp og luftforurensing - med vedtak i byutviklingskomiteen (PDF 21KB) Vedlegg. Tilbakemelding fra Klimaetaten - bydelens muligheter for å redusere klimagassutslipp og luftforurensing (PDF 224KB) Saken behandles

Klimagassutslipp - Nibi

 1. Vi ønsker å ta vårt ansvar for å redusere klimagassutslipp i tråd med Paris-avtalen. Ole Henrik Ystehede, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg. Rapporten skisserer to scenarioer for utslippsreduksjon fra Oslos byggeplasser. I det ene kan nesten alle utslipp være kuttet i 2025
 2. med forskningsbasert kunnskap må rike land, som norge, ta sitt ansvar for forskning for å etablere kunnskapsgrunnlaget, finne nye løsninger og tekno­ logier som kan settes inn for å redusere verdens klimagassutslipp, og samtidig sikre nødvendig velferdsutvikling for befolkningen i utviklingsland
 3. Havbruksnæringen kan både kutte klimagassutslipp og øke produksjon, sysselsette tusentalls flere ansatte og skape milliardverdier for Norge. Det mener Bellona er mulig med strategien «Bærekraftig Havbruk 2030». - I disse dager kappes norske politikere om å forklare oss hvordan store milliardbeløp til oljeindustrien representerer en lenge lovet grønn omstilling
 4. redusere UiOs klimagassutslipp. Klimagassregnskapet har vært på åpen høring etter fremleggelsen, og har også vært tema i ulike åpne og interne møter. Tematikken knyttet til hvordan vi kan redusere omfanget av flyreiser har fått størst oppmerksomhet, og det har nylig blitt gjennomført en bred høring på universitetet vedrørende dette
 5. mellom 1,5 og 3,1 tonn klimagassutslipp per verdensborger i 2050. Miljødirektoratet presenterte nylig en rapport som beskriver hvordan Norge kan redusere sine klimagassutslipp i alle sektorer i samfunnet, og omstilles til lavutslippssamfunn innen 2050. Hovedbudskapet i rapporten er at det er mulig for Norge å redusere sine utslipp
 6. sertifikatene som er innført i Norge og Sverige er ikke i denne sette avgiften på et lavere nivå enn det som er optimalt for verden som helhet. De praktiske og politiske realitetene tilsier at en lik billigste og mest effektive metoden for å redusere klimagassutslipp I EU. Derfor kan man påvegne av norsk e.

I rapporten «Norge 203040» er det beregnet av hvis Norge kan ta en tredjdel av veksten som er forventet i Europa frem mot 2020 kan det skapes 2-4 000 nye jobber, øke verdiskapningen med 5-10 mrd. kroner per år og bidra til å redusere globale klimagassutslipp med 3,5 millioner tonn per år Norge samarbeider tett med EU når det gjelder å kutte klimagassutslipp og har lovfestet mål for 2030 og 2050 som speiler de målene EU har satt seg. Norge har allerede meldt inn et forsterket klimamål for 2030 under Parisavtalen og vil redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå

Klimagassutslipp per innbygger i Norge og verden

Dette kan ikke tolkes annet enn at FN fremmer politikk man ønsker at medlemslandene skal implementere. Å bruke skatte- og avgiftssystemet med det formål å redusere forskjeller er en politikk som den tradisjonelle venstresiden som regel ønsker å gjennomføre, og som det ofte er stor politisk uenighet i Reduserte klimagassutslipp som følge av revidert Oslopakke 3 multiconsult.no 10204847-TVF-RAP-06 18. september 2018 Side 4 av 49 Sammendrag: Reduserte klimagassutslipp i Oslo som følge av revidert Oslopakke 3 Trafikantbetalingen i Oslopakke 3 er et av de mest kraftfulle virkemidlene for å redusere klimagassutslippene fr

OED er ikke enig i at utlysningen var rigget for at Fortum Oslo Varme skulle få statsstøtte. Prosjektene hos Norcem og Fortum Oslo Varme har blitt utvalgt og utviklet gjennom en grundig prosess gjennom mange år, og de har passert flere milepæler underveis i prosjektmodningen vedtak, fungerer som et hinder for å kunne påklage selve konsesjonen, Det er heller ikke gitt at vindkraft er en samfunnsmessig rasjonell løsning for å redusere klimautslipp. er ikke politisk avklaret i Norge, og kan dermed ikke begrunne konsesjoner

1.2. Norge har satt seg mål om å redusere klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990 . På FNs klimakonferanse i Paris (COP21) i desember 2015 ble 195 land enige. 1. om å inngå en juridisk bindende global klimaavtale som skal gjelde fra 2020. 2. Alle land skal lage en nasjonal p lan med et mål for hvor mye landet skal. Politiske føringer Regjeringserklæringen 2013: Vektlegge samfunnsøkonomisk lønnsomhet og trafikkprognoser Prioritere de mest lønnsomme hovedvegprosjektene som knytter Norge sammen og i veger som utvider bo- og arbeidsmarkedsregioner Færre, større og mer konkurransedyktige lufthavner Mer godstransport til sjøs NTP 2018-202 kommuneplanen i 2009 og vedtak av Kommuneplan for Modum 2011-2020 i september 2.1 Kort oppsummering av status for energibruk og klimagassutslipp Statusrapporten som ble presentert i F-sak 102/11 (vedlagt elektronisk) Her rår imidlertid kommunene i liten grad over virkemidler som kan redusere utslippene Domstolen prøver om myndighetenes vedtak ligger innenfor disse rammene som de folkevalgte har gitt seg selv og forvaltningen. En oppfatning om at miljøvern er et politisk spørsmål som ikke hører hjemme i domstolene, da høyesterett påla Nederland å redusere sine klimagassutslipp med 25 % innen utgangen av 2020 Norges klimamål I PLATON-prosjektet skal vi fremskaffe kunnskapsgrunnlag om politikk og virkemidler som kan oppnå kutt i klimagassutslipp. Videre skal vi studere aksept for virkemidler på ulike nivåer. Platon skal bidra med kunnskap om hvordan det politiske systemet kan formes for å oppfylle..

Tre grep som kan kutte klimagassutslipp i kommunene - Cicer

politisk styring. Vi skal være kunnskapsbaserte Vi gir faglige råd om videreutviklingen av norsk klimapolitikk og tiltak som kan redusere Norges klimagassutslipp innen alle Vi gir faglige råd til andre sektorer når de skal fatte vedtak som berører våre ansvarsområder. Eksempler på slike saker er åpning av. Når problemer som klimagassutslipp identifiseres, og noen foreslår en løsning, så avgrenses hva som er en del av, og hva som ikke er en del av regnestykket. I Norge kommer brorparten av kritikken mot nasjonale klimateknologiske prosjekter fra samfunnsøkonomer innovasjons- og demonstrasjonsprosjekt som gjør at selv de største cruiseskipene kan slå av motoren i havn og ta i bruk elektrisk kraft i stedet. Kristiansand var først ute i Norge med landstrøm til fergene i 2014, og det er senere investert i flere mindre anlegg som forsyner både offshorerigger og skip til kai Fagpressenytt.no er en portal som publiserer nyheter, reportasjer og artikler fra et stort antall fag- og nisjemedier. Alle mediene redigeres etter Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten

Grønnere innkjøp i det offentlige kan redusere

Den 19. februar 2016 overleverte et klimautvalg nedsatt av Landbruks- og matdepartementet (LMD) rapporten «Klimaendringer og Landbruk» med anbefalinger til utsliputt og klimatilpasninger i landbruket. Utvalget ble oppnevnt av LMD som en oppfølging av jordbruksavtalen 2015 Derfor må Norge gjøre en langt større innsats for å kutte klimagassutslipp i Norge og internasjonalt. Oslo skal bli verdens grønneste hovedstad, med en klimapolitikk for folk flest. Andelen av befolkninga som er medlem av et politisk parti er fallende. Alle partier må ta på alvor denne utvikla og jobbe på nye måter for å styrke. 4.1 Steinkjer kommune som helhet klima og miljøhensyn skal prioriteres i saksbehandling og politiske vedtak. Hovedmål: Pådriver for å redusere klimagassutslipp (30 % innen 2020) og energibruk (20 % innen 2020) fra landbruk og næring Norge har meldt inn til FN en betinget «forpliktelse» om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990, jf. Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 -en felles løsning med EU og lnnst. 211 (2014-2015). Norge har meldt inn oppdatert mål 7. februar 2020 om å redusere utslippene me klimagassutslipp i Norge. Kommunene er både politiske aktører, tjenesteytere, myndighetsutøvere, innjøpere, eiendomsbesittere og ansvarlige for planlegging og tilrettelegging for gode levesteder for befolkningen. Kommunene kan derfor bidra til å redusere Norges utslipp av klimagasser, både i egen drift og gjennom å stimulere andr

Stortingets vedtak 29.11.2018 om endring i vegtrafikkloven og tilslutning til vedtak i EØS-komiteen gjør Norge til en del av EUs 95-gramsmål. For å redusere klimagassutslipp fra bygging av infrastrukturen i et som kan anslå fremtidig energibehov for forskjellige årstall og kjøretøy/fartøypopulasjoner som byggemateriale, til å erstatte kull og koks eller til å produsere mer bærekraftig fôr, kan vi kutte store mengder klimagassutslipp. Norge har en verdensledende maritim klynge som kan sikre både utsliputt, nye arbeidsplasser og eksportinntekter. Mot 2050 skal internasjonal skipsfart kutte 50% av utslippene, mens flåten skal øke med. Norge er en av verdens største vannkraftprodusenter og har noen av de største vindkraftressursene. Økt satsing på fornybar energi vil bidra både til å kutte klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser og inntekter for det norske samfunnet. Det er et kinderegg Norge ikke må skusle bort i det grønne kappløpet. Knut Kroepelie funksjonshemmede også kan bidra aktivt til å redusere klimagassutslipp. Norge har sluttet seg til Parisavtalen fra 2015 og EUs målsetting om 40 prosent reduksjon i Rådmannen varsler følgende politiske saker som konkretiserer den videre innsatsen fo

Video: Klimagassutslippene øker i Norge - NRK Norge - Oversikt

Klimagassutslipp i Norge, sammenlignet med Canad

Slik kutter du klimautslippene mest - Framtiden i våre hende

En rekke studier tyder på at en mer sirkulær økonomi kan redusere klimagassutslipp, skape arbeidsplasser og bygge grønt næringsliv. I tre forskjellige senarioer for en mer sirkulær og ressurseffektiv økonomi frem mot 2030 estimerer tenketanken Club of Rome mer enn 50 000 nye jobber, CO2 utslipp redusert med 66 prosent og en økning i handels-balansen tilsvarende 2 prosent av BNP Norge må derfor øke klimafinansieringen i betydelig grad i kommende stortingsperiode. Nivået må gjenspeile en rettferdig byrdefordeling, basert på Norges økonomiske kapasitet og historiske ansvar. En slik opalering er i tråd med vedtak gjort av Stortinget i behandlingen av Paris-avtalen, og bør komme som tillegg til eksisterende bistand For oss som har fulgt CCS-debatten i noen år er ikke det et sjokkerende tall. Viktigere, det bør ikke skremme noen når vi vet hva det kan bety for energinasjonen Norge. CCS handler riktignok om å redusere utslipp hjemme, men det handler like mye om å sikre og skape jobber og inntekter for Norge

klimagassutslipp mellom avansert HVO, B100 (RME) og biogass ved bruk og fremstilling av disse produktene. Samtidig har nok mange fylkespolitikere tatt de sentrale føringer fra Stortingets vedtak 246 871 215 382 177 070 137 627 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 2018 2019 2020 est 2021 est Utslipp av CO 2 i tonn for den norske. Vedtak om solide kutt i klimagassutslipp fra Norge var blant landene som tok initiativet 15:01 Sport Norske OL-håp kjørte gjennom hele Europa 15:00 Norge Oslo-byrådet vurderer å forby alkoholservering 14:42 Norge 126 løslatt for å redusere smitterisikoen i fengslene 14:41 Sport Hockeyklubb regner med «fullt hus» til avlyst. Kan den overstyre og overprøve politiske vedtak ut fra reelle og antatte Bl.a. sier Lagmannsretten at klimagassutslipp som følge av oljeeksport må regnes med i klimaregnskapet for Norge. Disse juridiske vurderingene gir håp om en behandling i Høyesterett som kan gi enda større gjennomslag for miljøhensyn i oljepolitikken.

Transport står for 30 prosent av klimautslippene i Norge - SS

 1. Som overordnet ramme for EUs grønne giv ligger forslaget til ny klimalov som skal gjøre Europa til verdens første klimanøytrale kontinent. Målet er netto null­utslipp innen 2050. TEKST: Lars-Henrik Paarup Michelsen. I mars 2020 la Europakommisjonen frem et forslag til ny europeisk klimalov
 2. Vedtaket om nullutslipp i verdensarvfjordene innen 2026 er viktig for å få fart på utviklingen av grønn skipsfart. En utsettelse av vedtaket vil ha negative konsekvenser for teknologiutvikling og elektrifiseringen av norsk industri, mener Energi Norge
 3. Status for Klimagassutslipp i Bergen 2015 Nasjonale utslipp Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at klimagassutslippene i Norge er nesten uendret i 2014. Tallene viser at utslippene fra norsk territorium totalt var 53,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter, noe som er omtrent det samme som i 2013

Norske klima­tiltak er det motsatte av «kort­siktige

kommune kan redusere klimagassutslipp og rede grunnen for lavutslippssamfunnet fram mot 2022. Planen skal oppfylle statlige føringer og forventninger til energi- og klimaplanlegging i kommuner. Det er også en rekke internasjonale, nasjonale og regionale planer og regelverk som legger føringer for energi- og klimaarbeid i kommuner Politiske ressurser er egenskaper eller kjennetegn som gjør det lettere for en person å nå fram med sine ønsker i det politiske systemet. Noen slike politiske ressurser er språklige evner, selvtillit, kunnskap, god økonomi, tid, medlemskap i viktige organisasjoner, kontaktnett og adgang til mediene klimagassutslipp i Norge, fra industrivirksomhet • Det finnes ikke noe enkelt politisk virkemiddel som kan løse utfordringen forbundet med utslippsreduksjon Norge forpliktet seg å redusere sine utslipp av klimagasser med 40 prosent fra nivået i referanseåret 199

Disse ti tiltakene kan redde klimaet - V

Redusere klimagassutslipp, Ved en ny regulering, kan alle formål som hører til kategorien «bebyggelse og anlegg» vurderes. b. Hvis det er motstrid mellom reguleringsplanen og kommuneplanen: I 2013 ble det gjort lokal politiske vedtak om en bompengefinansiert bypakke for Nedre Innen 4 år skal de 49 % som i dag velger fossilbiler over på el eller andre nullutslippsløsninger. Da trenger vi en stø kurs. Elbilfordelene må være så gode at vi når dette målet. For målet er definitivt innen rekkevidde, og da kan vi ikke vingle. At elbilpolitikken ligger fast er avgjørende for å nå utsliputtmål i 2030 Norske kommuner kan bidra til å redusere nasjonale klimagassutslipp gjennom at de skifter ut biler som går på fossilt brennstoff med elbiler til sine ansatte. De siste årene har elbilene fått vesentlig økt rekkevidde og like god eller bedre komfort enn konvensjonelle biler. Videre kan elbiler dekke de fleste nordmenns daglige kjørebehov Klimakur2020 som et kostnadseffektivt tiltak i Norge, men forutsetningene som ble lagt til grunn i Klimakur2020 er ikke like gjeldende for restaureringstiltakene slik de er innrettet i dag. Direktoratene påpeker også at det kan være svakheter ved kunnskapsgrunnlaget for beregning av klimaeffekter, og ser det som en naturlig o

Bistandsaktuelt presenterer her noen sentrale punkter i de politiske partienes utviklingspolitikk. Vi har forsøkt å vise fram noe av det som skiller partiene fra hverandre. Vi tar forbehold om at partienes utviklingspolitikk er mer omfattende enn det som framgår av denne oversikten Vi kan imidlertid lage begrunnete antakelser om hvordan politiske vedtak i Solbergs regjeringsperiode vil påvirke inntektsfordelingen i framtiden. Vi har skilt ut fire sett politiske reformer for nærmere studie: endringer i formues-bedrifts- og arvebeskatningen, endringer i uføre- og sosialhjelpssystemet, endringer i arbeidsmiljøbestemmelsene, og endringer i alderspensjon og barnetrygd • «Det politiske hovedsporet» for å ta tak i vår tids største utfordringer • Bærekraftsmålene er del av grunnlaget for samfunns- og arealplanlegging i Norge • FNs 17 bærekraftsmål 5 Askers har valgt ut seks bærekraftsmål som «sine» hovedsatsinger: Satsingsområder i kommuneplanen: • Samarbeid for å nå målen Vil stanse alle cruiseskip på vei til Norge: men vil måtte forholde seg til de vedtak som er gjort for å - Men du er en del av den politiske ledelsen i Stavanger. Kan ikke dere. Politikk i Oslo er lokalpolitikk på kommune-og fylkestingsnivå i Oslo. Oslo kommune har byparlamentarisme med Oslo bystyre som parlamentarisk organ og Oslos byråd som utøvende myndighet og øverste ledelse av kommunens administrasjon. Ordføreren er leder for bystyret og kommunens øverste leder. Fra 2015 er Marianne Borgen ordfører i Oslo, og byrådet er utgått fra Arbeiderpartiet. raskere å ta i bruk karbonfangst i Nord-Europa samt bidra til å raskere redusere kostnadene ved CCS gjennom læringseffekter og skalafordeler. Dersom prisen for CO 2-utslipp skulle fortsette å øke som følge av politiske vedtak i EU, vil den raskere bli harmonisert med de nødvendige kostnadsbanene for å nå Parisavtalens målsetninger

 • Die heilsame kraft der meditation arte mediathek.
 • Tethering usb.
 • Tanzlokale graz umgebung.
 • Iphone 3g ebay.
 • Lag 2010:1514.
 • Matematikk 7. trinn.
 • Rotes rathaus berlin kantine.
 • Primærnæring norge prosent.
 • Gma news.
 • Kjøkken sofa bohus.
 • Stadtbibliothek onleihe.
 • Zen support.
 • Herav mva.
 • Hva er vennskap i barnehagen.
 • Heute show 2017.
 • Julehilsen til lærer.
 • Sløyfetekst barn.
 • Hvem er henry ford.
 • Wissam ben yedder.
 • Warmpeace viking 1200.
 • Kratzer offenburg drachenacker.
 • Dagligvarebørsen app.
 • Amc pfanne.
 • Teka intra.
 • Pflanzliche zelle modell anleitung.
 • Verkaufsoffener sonntag wolfsburg dezember 2017.
 • Sehenswürdigkeiten saarland mit hund.
 • Anime schwertkämpferinnen.
 • Fjerne bursdager fra kalender iphone.
 • Gazipasa alanya.
 • Stau a3 wdr.
 • Cafe södermalm.
 • Stille diagnose selv.
 • Tcs luzern vignette österreich.
 • Porfyri diagnose.
 • Universalmunnstykke støvsuger.
 • Reise riga.
 • Parkett coop..
 • Abc der tiere 1.
 • Waluigi wario.
 • Wetter com 16 tage vorschau.